การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562ประถมต้น   ประถมปลาย   มัธยมต้น   มัธยมปลาย


ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10001 ด.ช. นพธนดนย์ ตั้งพูนเลิศ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 1
2. 10002 ด.ช. รัชชศิร์ สิริศรีสัมฤทธิ์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 2
3. 10003 ด.ช. อชิระ คำฉัตร กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 3
4. 10004 ด.ช. กรณ์ สิริธนกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 4
5. 10005 ด.ช. ชยุต เอกโรจนกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 5
6. 10006 ด.ช. ณัฏฐพงษ์ วงศาโรจนะกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 6
7. 10007 ด.ช. ชญานนท์ เสน่หา กสิณธรอาคาเดมี่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 7
8. 10008 ด.ช. ดนัยวัชต์ ข้าวเข็มทอง กสิณธรอาคาเดมี่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 8
9. 10009 ด.ช. ปรัศญาพล ม่วงปาน กสิณธรอาคาเดมี่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 9
10. 10010 ด.ช. วรากร พันธ์ลิมา กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 10
11. 10011 ด.ช. เก่งกล้า เพชรคงแก้ว กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 11
12. 10012 ด.ญ. เบญญาภา พรมบุตร กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 12
13. 10013 ด.ญ. พิทยาภรณ์ ปรีชาหาญ กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 13
14. 10014 ด.ญ. วรรณกานต์ เนตตะสูต กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 14
15. 10015 ด.ช. สุทธิภูมิ ซู กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 15
16. 10016 ด.ช. ขัตติยะ ลักษณะเจริญสิน กานดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 16
17. 10017 ด.ญ. ณัฏฐณิชชา ตันติพงศ์อาภา กานดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 17
18. 10018 ด.ญ. ธิติมา ศรีศุภโชคชัย กานดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 18
19. 10019 ด.ญ. กานต์พิชชา เชิ้ดจัน กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 19
20. 10020 ด.ช. ณฐภัทร คงขรรณ์ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 20
21. 10021 ด.ญ. มีดา ลิมบุ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 21
22. 10022 ด.ช. ภาณุพงศ์ อาลัยมิตร คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 22
23. 10023 ด.ช. ภาณุพงศ์ แพงศรี คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 23
24. 10024 ด.ญ. อริศรา อุรา คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 24
25. 10025 ด.ช. ฤทธิชัย ชูสาร คลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 25
26. 10026 ด.ช. สันติ สร้อยทรัพย์ คลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 26
27. 10027 ด.ช. แก่นศักดิ์ ทิพบุญชู คลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 27
28. 10028 ด.ช. ฐกร มูลเสนา จารุวรรณ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 28
29. 10029 ด.ช. บูรากร กระจ่างพันธุ์ จารุวรรณ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 29
30. 10030 ด.ญ. พิชญ์สุกานต์ ลิขิตชัยกุล จารุวรรณ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 30
31. 10031 ด.ญ. พลอยปภัส ศักดิ์ศิริธร จารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 31
32. 10032 ด.ช. ภวินท์ สถาปนิกานนท์ จารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 32
33. 10033 ด.ช. องอาจ หงส์เรืองรอง จารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 33
34. 10034 ด.ช. กนกธรรม มัธยมจันทร์ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 34
35. 10035 ด.ช. ธนพล คูสิทธิผล จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 35
36. 10036 ด.ช. ศุภพล สุขประดิษฐ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 1
37. 10037 ด.ญ. จิดาภา สัมมาถิรชัย จินดามณี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 2
38. 10038 ด.ช. พีรณัฐ ศิริพงษ์อาภรณ์ จินดามณี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 3
39. 10039 ด.ช. ฮายาโตะ ดีวงกิจ จินดามณี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 4
40. 10040 ด.ญ. ณชนก นิลเขต ชินวร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 5
41. 10041 ด.ญ. ปารมี นัตชะวะพัน ชินวร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 6
42. 10042 ด.ช. วริทธิ์นันท์ เลี้ยงไพศาล ชินวร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 7
43. 10043 ด.ช. คริษฐ์ เอี่ยมจิตกุศล ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 8
44. 10044 ด.ช. พิทยุตม์ พานหาญ ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 9
45. 10045 ด.ช. สรวิชญ์ ขัตติยะสุวงศ์ ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 10
46. 10046 ด.ช. กฤตเมธ หนูสนิท ถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 11
47. 10047 ด.ช. นวปกรณ์ พัสดร ถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 12
48. 10048 ด.ญ. วรางคนา พัสดร ถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 13
49. 10049 ด.ช. ธนะรัชต์ ชินใย ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 14
50. 10050 ด.ช. ภัทรดร อินทร์ฐานะ ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 15
51. 10051 ด.ช. ยลนภัทร แสงใสแก้ว ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 16
52. 10052 ด.ช. กฤษฎิ์ ดำรงชาติ ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 17
53. 10053 ด.ช. อภิชรัฐ วุฒิกร ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 18
54. 10054 ด.ช. เมธาวิน สุขีเกตุ ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 19
55. 10055 ด.ช. ปัณณธร ศรีคลัง นราธิปพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 20
56. 10056 ด.ญ. อชิรญา สินทอง นราธิปพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 21
57. 10057 ด.ช. เจษฎา ลอรส์สัน นราธิปพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 22
58. 10058 ด.ช. ฐานธิษณ์ ฉัตรอุดมกุล นานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 23
59. 10059 ด.ญ. สุพัชชา บัวสระ นานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 24
60. 10060 ด.ช. เอกอารยะ กวินอัครฐิติ นานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 25
61. 10061 ด.ญ. ธราวรินทร์ ภูอนันตานนท์ นานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 26
62. 10062 ด.ช. ปวีณ์ดิศก์ แซ่ตั้ง นิธิปริญญา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 27
63. 10063 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ นิธิปริญญา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 28
64. 10064 ด.ญ. อิศริยา ลีลานราภรณ์ นิธิปริญญา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 29
65. 10065 ด.ช. ธนภัทร เกิดพุฒ บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 30
66. 10066 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 31
67. 10067 ด.ช. พัชรวิชช์ สีเหภูมิพิจิตร บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 32
68. 10068 ด.ช. ธฤต วงษ์ตั้งมั่น บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 33
69. 10069 ด.ช. นวพล พันธุ์กำแหง บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 34
70. 10070 ด.ช. วรินทร บัญญชาเมตตากุล บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 35
71. 10071 ด.ญ. ทิพกฤตา ประเทศ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 1
72. 10072 ด.ญ. มนพร จรูญธีรวาณิชย์ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 2
73. 10073 ด.ช. ศิวกรณ์ เหมรุ่งพิมล บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 3
74. 10074 ด.ญ. ณัฐรุจา อ่อนเอี่ยม บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 4
75. 10075 ด.ช. ปภังกร หนูช่วย บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 5
76. 10076 ด.ญ. เรอิกะ คาวาอิ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 6
77. 10077 ด.ช. ชินวุฒิ จำปาหอม ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 7
78. 10078 ด.ญ. ปวริศา ศิลาคะจิ ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 8
79. 10079 ด.ช. เนตรนาคินทร์ นิจาย ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 9
80. 10080 ด.ช. ภคกร คุณผลวัฒนา ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 10
81. 10081 ด.ช. อิศวนันท์ อนันตชินะพันธุ์ ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 11
82. 10082 ด.ญ. เกณิกา สุโพธิ์แสน ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 12
83. 10083 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เรืองจินดา ปัญจทรัพย์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 13
84. 10084 ด.ญ. พัชรวลัย ทองธรรมชาติ ปัญจทรัพย์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 14
85. 10085 ด.ช. พุฒิพงศ์ ศรีอาจ ปัญจทรัพย์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 15
86. 10086 ด.ญ. ณัฐญษ ประสิทธิ์สุวรรณ ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 16
87. 10087 ด.ญ. สุนิธิ เฟื่องธนากุล ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 17
88. 10088 ด.ญ. เพชรพิสุทธิ์ เพชรดี ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 18
89. 10089 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงสิทธิ์ธีรกุล ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 19
90. 10090 ด.ช. ปุณณวิช ว่องไวพนานิจ ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 20
91. 10091 ด.ญ. ศนิตา จิรสิทธิ์ ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 21
92. 10092 ด.ช. วิธิวัสส์ สิริกานดิศโชติ ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 22
93. 10093 ด.ช. สิงหา โคตรชนะ ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 23
94. 10094 ด.ญ. แพรวขวัญ ศรีวิเชียร ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 24
95. 10095 ด.ญ. นภัสสร สุชาเกียรติกุล ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 25
96. 10096 ด.ญ. ปุณยวีร์ โชยะสิทธิ์ ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 26
97. 10097 ด.ญ. โจว หวี่เสวียน ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 27
98. 10098 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 28
99. 10099 ด.ช. นรเศรษฐ์ สุขพาสน์เจริญ พญาไท กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 29
100. 10100 ด.ช. อิศรา กำไม้ พญาไท กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 30
101. 10101 ด.ช. นรภัทร ปัญจขันธ์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 31
102. 10102 สิริวิมล พลชัย วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 32
103. 10103 ด.ช. ภาวิต จรุงวิทยากร พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 33
104. 10104 จตุรวิทย์ โทหัด วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 34
105. 10105 ด.ช. วชิรกร ประยูรบุตร พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 35
106. 10106 วิรัลยา แซ่โค้ว วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 1
107. 10107 ด.ช. กุลพัทธ์ เดชาละมัย พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 2
108. 10108 ด.ช. ณฐกร อินทรสังขนาริน อนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นครอุทิศ) นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 3
109. 10109 ด.ญ. ฉัตรทิพย์ เพ็งเลีย พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 4
110. 10110 ด.ช. ธีธัช พัฒนปรีชากุล อนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นครอุทิศ) นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 5
111. 10111 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 6
112. 10112 ด.ช. ขวัญชัย ลิ่มวงศ์สวัสดิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นครอุทิศ) นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 7
113. 10113 ด.ช. ปรัตถกร แก้วประถม พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 8
114. 10114 ด.ช. ภูริวัฒน์ สุ่มมาตย์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 9
115. 10115 ด.ช. ศุภกร นัทธ์วรพงศ์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 10
116. 10116 ด.ญ. ณัฐรดา ลาภมูล พร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 11
117. 10117 ด.ญ. ปรียานัน นวลป้อง พร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 12
118. 10118 ด.ญ. สุชาวดี ช่วยชูใจ พร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 13
119. 10119 ด.ช. กิตติคุณ ดวงมณี พิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 14
120. 10120 ด.ช. ณภัทร สุขเจริญ พิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 15
121. 10121 ด.ญ. หยีเอิร์น โคห์ พิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 16
122. 10122 ด.ญ. ปาริชา เกิดศิริ มาคิดวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 17
123. 10123 ด.ญ. อภิชญา แจ้งหิรัญ มาคิดวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 18
124. 10124 ด.ช. อัคคเดช จอมใจเอกชน มาคิดวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 19
125. 10125 ด.ญ. ขวัญชนก ไชยปัญญา มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 20
126. 10126 ด.ญ. นันทชพร มูลพัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 21
127. 10127 ด.ญ. อัญชลินทร์ เหล็กกล้า มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 22
128. 10128 ด.ญ. ชนิดาภา บุญเฟรือง มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 23
129. 10129 ด.ญ. บัณฑิตา พลนอก มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 24
130. 10130 ด.ญ. เกษมพร จำปาเรือง มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 25
131. 10131 ด.ช. ปฏิญญา เพียวอยู่ ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 26
132. 10132 ด.ญ. พรพัฒน์ พิพัฒน์ธนนันท์ ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 27
133. 10133 ด.ช. รัตนมน สุทธิรักษ์ ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 28
134. 10134 ด.ช. ธีรภัทร เนตยารักษ์ รัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 29
135. 10135 ด.ช. ชยพล อินอร ราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 30
136. 10136 ด.ญ. ณัฎฐณิชา อัศวเรืองพิภพ ราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 31
137. 10137 ด.ช. เมธัส ภู่ศรี ราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 32
138. 10138 ด.ช. ชวัลวิทย์ เพื่อนสงคราม ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 33
139. 10139 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 34
140. 10140 ด.ช. นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 35
141. 10141 ด.ญ. ทิตชญา กลกิจเกรียงไกร ราชินี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 1
142. 10142 ด.ญ. พรรวินท์ วรรณสวัสดิ์กูล ราชินี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 2
143. 10143 ด.ญ. เมชาวินี ทองประพาฬ ราชินี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 3
144. 10144 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ภัทสิริสิรภทร ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 4
145. 10145 ด.ญ. ณัฐนันท์ ถาวรบุตร ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 5
146. 10146 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 6
147. 10147 ด.ญ. ภัสสร ตลับเพชร ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 7
148. 10148 ด.ช. ภาณุวัฒน์ มณีวงษ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 8
149. 10149 ด.ช. อชิรวิชญ์ ชัยหาญ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 9
150. 10150 ด.ญ. ปรียาพร รูปขำดี ฤทธิไกรศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 10
151. 10151 ด.ช. วรวุฒิ กลั่นแก้ว ฤทธิไกรศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 11
152. 10152 ด.ช. โชคชัย สุวรรณเลิศ ฤทธิไกรศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 12
153. 10153 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทองก้อน ลาซาล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 13
154. 10154 ด.ญ. ปุณญิสา ดัชถุยาวัตร ลาซาล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 14
155. 10155 ด.ช. วรากร มานเหล็ก ลาซาล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 15
156. 10156 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ปานสมัย วรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 16
157. 10157 ด.ญ. รมย์ธีรา แย้มประยงค์ วรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 17
158. 10158 ด.ญ. เกณิกา รสรื่น วรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 18
159. 10159 ด.ญ. กษิรา ใช้คล่องกิจ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 19
160. 10160 ด.ญ. ณัฐณิชา ภมรรัชตพงษ์ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 20
161. 10161 ด.ญ. อภิภา แนวพันธ์อัศว วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 21
162. 10162 ด.ญ. นารดา โสรัจคุณากร วัดดอน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 22
163. 10163 ด.ช. วันชัย - วัดดอน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 23
164. 10164 ด.ญ. อัจฉรา ศรีภา วัดดอน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 24
165. 10165 ด.ญ. ทักษพร พรหมกร วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 25
166. 10166 ด.ช. ธนวัฒน์ นุชดารา วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 26
167. 10167 ด.ช. พิภู ว่องไวไพโรจน์ วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 27
168. 10168 ด.ญ. วรรณิสา กลิ่นหอม วัดสีสุก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 28
169. 10169 ด.ญ. วรินชุดา ผิวทอง วัดสีสุก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 29
170. 10170 ด.ญ. ศิขรินทร์ จำปาทอง วัดสีสุก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 30
171. 10171 ด.ญ. ญาณิสา เปียสุโข วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 31
172. 10172 ด.ช. พงษธร พงษ์สวัสดิ์ วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 32
173. 10173 ด.ช. สรสิช ชัยสนาม วัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 33
174. 10174 ด.ญ. กรรณิกา ฤกษ์บุญทอง วัดเจ้ามูล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 34
175. 10175 ด.ช. พิสิษฐ์ พันธุรัตน์ วัดเจ้ามูล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 35
176. 10176 ด.ช. สุทธิพงศ์ ดอกสูงเนิน วัดเจ้ามูล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 1
177. 10177 ด.ช. พุทธิมา กตัญญู วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 2
178. 10178 ด.ช. รฐนนท์ เฉิน วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 3
179. 10179 ด.ช. อภิชาตา แพสันเทียะ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 4
180. 10180 ด.ญ. กมลภัทร พรมชาติ วัดโพธิ์ทอง(ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 5
181. 10181 ด.ญ. พิมพ์ชนก อิ่มไพร วัดโพธิ์ทอง(ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 6
182. 10182 ด.ญ. ฤทัยรัตน์ กาลเมฆ วัดโพธิ์ทอง(ขวัญโรจน์ราษฎร์รังสฤษฏ์) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 7
183. 10183 ด.ช. พีรัชชัย อนุมา วีรสุนทร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 8
184. 10184 ด.ช. ภคพล กลิ่นเอี่ยม วีรสุนทร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 9
185. 10185 ด.ญ. ศรันพร วิบูลย์ธนวัต วีรสุนทร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 10
186. 10186 ด.ช. นฤภร ปานนาคะพิทักษ์ ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 11
187. 10187 ด.ญ. พลอยชมพู จตุพรชัยกุล ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 12
188. 10188 ด.ช. พันธุ์ฤทธิ์ ไพบูลทรัพยถาวร ศรีเอี่ยมอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 13
189. 10189 ด.ช. คริษฐ์ เตชะศรีวรกุล ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 14
190. 10190 ด.ช. ธีวสุ สมบูรณ์ ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 15
191. 10191 ด.ช. ไตรสิทธิ์ สิทธิทวีสิน ศิรินุสรณ์วิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 16
192. 10192 ด.ญ. ชนิสรา ธรณธรรม ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 17
193. 10193 ด.ช. ณัฐธศักดิ์ พัฒนศิริมงคล ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 18
194. 10194 ด.ช. ศุภกฤษ เลียวสกุล ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระเชตุพน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 19
195. 10195 ด.ญ. ศิรภัสสร ใต้ระหัน สยามสามไตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 20
196. 10196 ด.ช. เท็ปเป ยามาโมโต้ สยามสามไตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 21
197. 10197 ด.ญ. เบญจา โคคา สยามสามไตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 22
198. 10198 ด.ช. ชนม์นภัทร์ นาคประพันธ์ สรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 23
199. 10199 ด.ญ. ศราวดี ฉิมพานิช สรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 24
200. 10200 ด.ช. เกียรติศักดิ์ ใจพรต สรรพาวุธวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 25
201. 10201 ด.ช. กรณ์พจน์ อินทรสุขสันติ สองภาษาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 26
202. 10202 ด.ช. ณัฐวัฏน์ นาควัฒนานุกูล สองภาษาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 27
203. 10203 ด.ช. พิรัตน์พนธ์ ปิ่นทองน้อย สองภาษาลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 28
204. 10204 ด.ช. คณตพศิน ธาคากิ สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 29
205. 10205 ด.ช. จิริล สัตย์สนอง สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 30
206. 10206 ด.ญ. รัชพรสุขฐิ์ ฑีฆะเสถียร สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 31
207. 10207 ด.ช. ฐศิษฐ์พัช จินดากิจนุกูล สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 32
208. 10208 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 33
209. 10209 ด.ญ. สิริณัฏฐ์ ขาวเอี่ยม สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 34
210. 10210 ด.ญ. กวินทรา ปิยะศรีทอง สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 35
211. 10211 ด.ญ. กานต์ธีรา รัตนศรัทธา สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 1
212. 10212 ด.ช. วรวิช ธรรมอาภา สาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 2
213. 10213 ด.ช. กัญจน์ แก้วปรีชาชาญ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 3
214. 10214 ด.ช. เติมฝัน บุญวงศ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 4
215. 10215 ด.ญ. โบตั๋น โรจนกิจไพศาล สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 5
216. 10216 ด.ช. ชวิน จงวิลาศ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 6
217. 10217 ด.ช. มนพล ตั้งทางธรรม สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 7
218. 10218 ด.ญ. วิชิตา บุญล้ำ สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 8
219. 10219 ด.ญ. เปรมาพัชร์ ศรีสินรุ่งเรือง นานาชาติเซาท์เทิร์น หาดใหญ่ สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 9
220. 10220 ด.ช. พงษ์ศิริ ภิรมย์ อนุบาลเทศบาลตำบลควนกุน ตรัง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 10
221. 10221 ด.ญ. อชิรญา ตรีพูนสุข เกษมทรัพย์ นราธิวาส 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 11
222. 10222 ด.ช. ตฤณกร ปัณณกิตติวุฒิ สาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 12
223. 10223 ด.ช. พร้อมภาม พัฒนสุวรรณ สาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 13
224. 10224 ด.ญ. วรัชยา นนทภา สาธิตละอออุทิศ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 14
225. 10225 ด.ญ. ธฤญ รักธรรมานนท์ สาธิตแห่งมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 15
226. 10226 ด.ช. รณกร ราชบุรี สาธิตแห่งมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 16
227. 10227 ด.ช. เธียรธานิน ลิ่มประสิทธิ์ สาธิตแห่งมหวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 17
228. 10228 ด.ญ. ญาดา ทวิสุวรรณ สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 18
229. 10229 ด.ญ. อนันตยา ใจตรง สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 19
230. 10230 ด.ช. เปรมอิศรา แสงทอง สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 20
231. 10231 ด.ช. ณัฐกมล เกตุสุวรรณโชติ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 21
232. 10232 ด.ช. ภานุสรณ์ ขันติไพศาลสกุล สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 22
233. 10233 ด.ช. ศศธรรมวรรธน์ ไตรสมบัติ สารสาสน์วิเทศบางบอน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 23
234. 10234 ด.ช. พิชญะ บุญนาค สารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 24
235. 10235 ด.ช. ศรัณยพงศ์ สาโรจน์ สารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 25
236. 10236 ด.ช. อาชว์ อมรพันธางค์ สารสาสน์วิเทศมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 26
237. 10237 ด.ช. การัณยภาส ลิขิตฉัตรภักดี สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 27
238. 10238 ด.ช. พชรวัฒน์ ตรีสุวัฒน์ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 28
239. 10239 ด.ญ. วัชรีวรรณ ตันธนพิพัฒน์ สารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 29
240. 10240 ด.ช. ชัยภัทร วุฒิมานพ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 30
241. 10241 ด.ญ. ณัฐพร ธนธีระหิรัญ สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 31
242. 10242 ด.ช. อภิชัย ทาทอง สารสาสน์วิเทศสายไหม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 32
243. 10243 ด.ญ. ขวัญฤทัย ปานคำเดช สารสาสน์สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 33
244. 10244 ด.ช. วสันต์ คำพล สารสาสน์สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 34
245. 10245 ด.ช. อิทธิ์ทณัฎฐ์ เปรมกมล สารสาสน์สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 35
246. 10246 ด.ช. ธีรดนย์ ธนลาภอนันต์ สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 1
247. 10247 ด.ญ. พิชา ยุวประกร สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 2
248. 10248 ด.ช. ภัทรวรรธน์ ชวนะสุนทรพจน์ สารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 3
249. 10249 ด.ช. ปกรณ์ มีศรี สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 4
250. 10250 ด.ช. พชรกร ศรีธนะรัตน์ สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 5
251. 10251 ด.ช. ภัทรชนน โพธิ์วินารถ สิบสองวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 6
252. 10252 ด.ช. ธีรดนย์ พันธ์ศิริ สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 7
253. 10253 ด.ช. นิพพานชาติ ไชยปัญญา สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 8
254. 10254 ด.ช. วุฒินันท์ นามบุญ สุขฤทัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 9
255. 10255 ด.ช. ธีร์ธวัช จิตรธร สุเหร่าทับช้าง กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 10
256. 10256 ด.ช. พชร พุ่มสาขา สุเหร่าทับช้าง กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 11
257. 10257 ด.ญ. ภูรดา โต๊ะมิ สุเหร่าทับช้าง กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 12
258. 10258 ด.ญ. พลินนิตา บุญมาเลิศ หัวหมากวิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 13
259. 10259 ด.ช. ฟาคิร อาดำ หัวหมากวิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 14
260. 10260 ด.ช. ฟาฎิล พรหมมณี หัวหมากวิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 15
261. 10261 ด.ช. ธนกฤต เศรษฐาเมธรัตน์ อนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 16
262. 10262 ด.ช. พีรพรรณ แสงศรีจันทร์ อนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 17
263. 10263 ด.ช. ศิวัช สิริวเสรี อนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 18
264. 10264 ด.ญ. ขนิษฐดา ทศสูงเนิน อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 19
265. 10265 ด.ญ. ชนกนาถ สอนเรือง อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 20
266. 10266 ด.ญ. เขมจิรา อาชาพิทักษ์ อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 21
267. 10267 ด.ช. ชาวิช สุโมตยกุล อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 22
268. 10268 ด.ช. ถิรเดช รงค์ทอง อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 23
269. 10269 ด.ช. อัครชัย จุมมูล อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 24
270. 10270 ด.ช. ชนัญญู จิตรแสวง อยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 25
271. 10271 ด.ช. พงศ์สวัสดิ์ พิเศษภักดีกุล อยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 26
272. 10272 ด.ช. ภัทรดนัย พรหมเอาะ อยู่เย็นวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 27
273. 10273 ด.ช. ธนวัฒน์ ปรีชาวัฒนชัย อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 28
274. 10274 ด.ช. สิทธิโชค นุ่มหยุ่น อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 29
275. 10275 ด.ช. สุรพัศ ก้อนทอง อรรถวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 30
276. 10276 ด.ญ. กุลธารินท์ ศรีปรัชญานันท์ อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 31
277. 10277 ด.ญ. ญาดา พัฒนเกียรติชัย อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 32
278. 10278 ด.ญ. ณัจฉรียา วงศ์วิวัฒน์ชัย อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 33
279. 10279 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แสงศิริวุฒิ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 34
280. 10280 ด.ญ. พลอยพิชา พิริยพูล อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 35
281. 10281 ด.ช. เตชินท์ พงศ์ศิริศาสตร์ อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 1
282. 10282 ด.ช. นันทพัทธ์ ขจรกิจอภิรักษ์ อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 2
283. 10283 ด.ช. ภัทรวุฒิ บางอ้น อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 3
284. 10284 ด.ช. อัครวินท์ โพธิ์สุวัฒนากุล อัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 4
285. 10285 ด.ช. พีรวิชญ์ สุขสงวน เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 5
286. 10286 ด.ช. ปรวรรธน์ ชอง เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 6
287. 10287 ด.ช. วชิรวิทย์ จันทร์ผิว เทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 7
288. 10288 ด.ช. กลวัชร จั่นเพ็ชร อำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 8
289. 10289 ด.ญ. ธนาวดี สว่างวงศ์ชัย อำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 9
290. 10290 ด.ญ. เอลล่า เจน อินแกรม อำนวยศิลป์ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 10
291. 10291 ด.ช. กฤต มธุรส อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 11
292. 10292 ด.ช. บุญรักษา ทองละเอียด อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 12
293. 10293 ด.ช. อาคเนย์ แซ่หว่อง อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 13
294. 10294 ด.ช. จิรวัฒน์ อภิญญาเมธากุล เจริญผลวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 14
295. 10295 ด.ญ. รดา ศัลย์วิเศษ เจริญผลวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 15
296. 10296 ด.ญ. เปรมนิติ์ สังเมฆ เจริญผลวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 16
297. 10297 ด.ช. จิราวัฒน์ จิตสุวรรณกิจ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 17
298. 10298 ด.ช. ชิติพัทธ์ อัชฌากุลกิจ เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 18
299. 10299 ด.ช. ณภัทร ชัยกมลภัทร เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 19
300. 10300 ด.ญ. ธนกร ลีวรวัฒน์ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 20
301. 10301 ด.ญ. ภารดี ภูริภัทรศักดิ์ เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 21
302. 10302 ด.ญ. เนติพร น้อยนา เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 22
303. 10303 ด.ญ. ณธิดา โชตธนวัฒน์ เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 23
304. 10304 ด.ญ. ดนิตารัชย์ ดิษยไตรพงศ์ เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 24
305. 10305 ด.ช. ธีร์ธาวิน นาคสุกใส เซนต์หลุยส์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 25
306. 10306 ด.ญ. ฐิติกาญจน์ อิเศวตกานต์ เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 26
307. 10307 ด.ญ. ศุภิสรา เพียรช่าง เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 27
308. 10308 ด.ญ. สุวีรา จงอัศญากุล เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 28
309. 10309 ด.ช. จิรัฎฐ์ วงษ์สิน เด็กสากล นิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 29
310. 10310 ด.ญ. ณัชชา แรมสว่าง เด็กสากล นิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 30
311. 10311 ด.ช. ศักดิ์กิตติ จิตรวงษ์ตระกูล เด็กสากล นิมิตใหม่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 31
312. 10312 ด.ช. พิชยุตม์ ชวนมา วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แพร่ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 32
313. 10313 ด.ญ. วิชญาดา ศักดิ์สิทธิ์ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แพร่ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 33
314. 10314 ด.ญ. อังคนา ใจซื่อ วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แพร่ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 34
315. 10315 ด.ช. ทัศนพงศ์ พ่วงสกุล เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 35
316. 10316 ด.ช. ธิติวัฒน์ สุขศิริกุล เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 1
317. 10317 ด.ญ. อภิษฎา วาณิชกุลนันทน์ เปี่ยมสุวรรณวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 2
318. 10318 ด.ช. กิตติธัช มูลสุมาลย์ เผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 3
319. 10319 ด.ญ. พิชญาภา อภิรักษ์ธารา เผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 4
320. 10320 ด.ช. เมธาภัทร สถาพรกวินวงศ์ เผดิมศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 5
321. 10321 ด.ญ. จิติมา เสือโรจน์ เพชรถนอม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 6
322. 10322 ด.ญ. จุฬารัตน์ ทองทิวาส เพชรถนอม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 7
323. 10323 ด.ญ. อินณิสา ศรีวรกุล เพชรถนอม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 8
324. 10324 ด.ช. ชนกานต์ พกามาศ เพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 9
325. 10325 ด.ญ. ชัญญานุช ชัยเดช เพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 10
326. 10326 ด.ช. วรพล จันทร์สี่หราช เพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 11
327. 10327 ด.ช. ณกุลกฤต สุวรรณรังค์ เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 12
328. 10328 ด.ช. ภาณุวิชญ์ ธนกิจเกษม เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 13
329. 10329 ด.ช. ภาวิต มานิตย์โชติพิสิฐ เลิศหล้า กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 14
330. 10330 ด.ช. ชิศณเมศวริย์ อัครธนาภิรัชต์ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 15
331. 10331 ด.ช. รัฐธีร์ ระหงส์ เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 16
332. 10332 ด.ช. สารัช ชูโชติรส เลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 17
333. 10333 ด.ช. กฤตยชญ์ เมษพันธุ์ เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 18
334. 10334 ด.ช. ชนาเมธ รุ่งศรีทอง เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 19
335. 10335 ด.ช. ศักดินันท์ โชติภัทรพันธุ์ เลิศหล้าถนนเกษตร-นวมินทร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 20
336. 10336 ด.ช. กิติภูมิ ผิวเกลี้ยง แสงโสม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 21
337. 10337 ด.ญ. ณัชชา คูสกุล แสงโสม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 22
338. 10338 ด.ช. ปวิช ลิขิตวรกุล แสงโสม กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 23
339. 10339 ด.ญ. กานต์ปภา ประจิตร์ โชคชัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 24
340. 10340 ด.ช. กิตติ์ธนทัต รุ่งเรืองธนวิชญ์ โชคชัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 25
341. 10341 ด.ญ. ปวริศา รักษาสิริ โชคชัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 26
342. 10342 ด.ช. พนนท์ สุรเกียรติ โสมาภา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 27
343. 10343 ด.ช. รักษ์ ลิขิตสุขใจธรรม โสมาภา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 28
344. 10344 ด.ญ. ศิริมณี โชรัมย์ โสมาภา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 29
345. 10345 ด.ญ. กฤตพร สุดคล้าย โสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 30
346. 10346 ด.ช. ธนเดช เรืองอำพัน โสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 31
347. 10347 ด.ช. สุพนธ์ จันทร์สิริโชค โสมาภานุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 32
348. 10348 ด.ช. จิรัฎฐ์ ฉันท์พุทธิเวท โสมาภาพัฒนา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 33
349. 10349 ด.ช. ปัณณทัต สัจจรักษ์ โสมาภาพัฒนา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 34
350. 10350 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ประยงค์แย้ม โสมาภาพัฒนา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 6214 6 2 35
351. 10351 ด.ญ. ชลนลัท ขาวสะอาด ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 1
352. 10352 ด.ญ. ณัฐกมล ถวิลหวัง ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 2
353. 10353 ด.ญ. ณิชากร มีความดี ไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 3
354. 10354 ด.ช. ปัณณ์ มณีนาค ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 4
355. 10355 ด.ช. พสิษฐ์ แสงประชาธนารักษ์ ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 5
356. 10356 ด.ช. เมธาภัตร สัมฤทธิ์ ต้นกล้าแห่งปัญญา กาญจนบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 6
357. 10357 ด.ญ. กัญพัชญ์ พรมทา สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 7
358. 10358 ด.ช. ปิติภัทร ติสองเมือง สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 8
359. 10359 ด.ญ. ภคพร ทิพวัลย์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 9
360. 10360 ด.ช. นัธทวัฒน์ บูรณไมตรี สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 10
361. 10361 ด.ช. พัทธนันท์ ชินอาจ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 11
362. 10362 ด.ช. พีรวิชญ์ เหล่าเราวิโรจน์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถม (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 12
363. 10363 ด.ญ. จุฑามาศ นามวงษา อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 13
364. 10364 ด.ญ. พิมพ์มาดา เพชรพรรณ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 14
365. 10365 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ โยธาวงษ์ อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 15
366. 10366 ด.ญ. ณัชชา ลังการิน เพ็ญบุรี ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 16
367. 10367 ด.ญ. พศินาภัค เขื่อนขัน เพ็ญบุรี ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 17
368. 10368 ด.ช. เจเดน จิรายุ ริคเตอร์ เพ็ญบุรี ขอนแก่น 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 18
369. 10369 ด.ช. กานต์ดนัย เกลี้ยงเกตุ ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 จันทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 19
370. 10370 ด.ช. กฤตเมธ บัวเกิด สฤษดิเดช จันทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 20
371. 10371 ด.ญ. ณิรดา รุ่งอร่ามศิริ สฤษดิเดช จันทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 21
372. 10372 ด.ญ. อิสรีย์ สิงห์โต สฤษดิเดช จันทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 22
373. 10373 ด.ช. กฤษฏิ์พล ตุลานนท์ อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 23
374. 10374 ด.ช. ณัฐกฤษฎิ์ เทียนศรี อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 24
375. 10375 ด.ช. สุภเวช สินธุรัตน์ อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 25
376. 10376 ด.ญ. จิรัชญา สุขล้น วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ฉะเชิงเทรา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 26
377. 10377 ด.ช. นภัทร แสงสง่าศรี วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ฉะเชิงเทรา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 27
378. 10378 ด.ช. พีรณัฐ จันรชวงศ์ วัดดอนทอง (สุวัณณะศรี ตัณฑิกุล ราษฎร์ศึกษาลัย) ฉะเชิงเทรา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 28
379. 10379 ด.ช. คหบดินทร์ เผือกขาว วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 29
380. 10380 ด.ญ. สุพิชญา วุฒิสาตร วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 30
381. 10381 ด.ช. เทพพิทักษ์ ทวีสุข วัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) ฉะเชิงเทรา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 31
382. 10382 ด.ช. ถิรวัฒน์ สิริสัณห์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 32
383. 10383 ด.ช. พงษ์พศิษฐ์ ส่งสวัสดิ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 33
384. 10384 ด.ช. วริศ ธรรมวงษ์ อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 34
385. 10385 ด.ช. ณัฏฐากร ตั้งกงพานิช อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ฉะเชิงเทรา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 35
386. 10386 ด.ช. ธนัชญา เครือจิรายุส์ อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ฉะเชิงเทรา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 1
387. 10387 ด.ญ. พิมพ์วิมล ว่องปฏิเวธ อินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล ฉะเชิงเทรา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 2
388. 10388 ด.ช. กนก สุระประเสริฐ บ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 3
389. 10389 ด.ช. วายุเดช พันธ์แก่น บ้านคลองมือไทร(สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 4
390. 10390 ด.ญ. ธมน พนมเชิง มารีวิทย์ ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 5
391. 10391 ด.ญ. วชิรญาณ์ งามทับ มารีวิทย์ ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 6
392. 10392 ด.ญ. อาธัญญา สิงขรแก้ว มารีวิทย์ ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 7
393. 10393 ด.ญ. ขวัญปวีณ์ สุรียะกระจ่าง ศรีสุวิช ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 8
394. 10394 ด.ช. ปกป้อง เรืองอุไร ศรีสุวิช ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 9
395. 10395 ด.ช. พิชชากร กมล ศรีสุวิช ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 10
396. 10396 ด.ช. ธายุกร จิตต์สุนทร สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 11
397. 10397 ด.ญ. อภิชญา ผลิตวานนท์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 12
398. 10398 ด.ช. ไวกูณฐ์ นันทิวัชรินทร์ สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 13
399. 10399 ด.ญ. กวินทร์ธิดา อนันต์ธีรชาติ สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 14
400. 10400 ด.ญ. กวินธิดา สินปรุ สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 15
401. 10401 ด.ช. สิรวิชญ์ อนันต์วัฒนศิริ สารสาสน์วิเทศชลบุรี ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 16
402. 10402 ด.ช. ฆฤน ขจรเกียรติคุณ อนุบาลชลบุรี ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 17
403. 10403 ด.ช. ณธกร ทีปกรสุขเกษม อนุบาลชลบุรี ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 18
404. 10404 ด.ญ. ศรีแพรรุ้ง หลายวัฒนไพศาล อนุบาลชลบุรี ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 19
405. 10405 ด.ช. กรกฤษณ์ ดรขากา อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 20
406. 10406 ด.ช. สิทธิพร วงศ์ปรากฎ อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 21
407. 10407 ด.ช. แทนคุณ น๊อกชัย อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 22
408. 10408 ด.ช. กันต์ศักดิ์ โรจนัย อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 23
409. 10409 ด.ช. ณปภัช ชุติสุนทรากุล อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 24
410. 10410 ด.ช. สัณห์พิชญ์ สุวรรณโยธิน อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 25
411. 10411 ด.ญ. ณัฐกฤตา เกษมวัฒนา วัดนางลือ ชัยนาท 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 26
412. 10412 ด.ญ. พรีภาว์ คำทับทิม อนุบาลชัยนาท ชัยนาท 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 27
413. 10413 ด.ญ. ภรณ์ภัสสรณ์ กาญจนาศักดิ์ชัย อนุบาลชัยนาท ชัยนาท 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 28
414. 10414 ด.ญ. ศุภวรรณ์ ผลพงษ์ อนุบาลชัยนาท ชัยนาท 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 29
415. 10415 ด.ช. ณัฐพัชร์ ตั้งพงษ์ อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 30
416. 10416 ด.ช. ภูริดนย์ พร้อมสันเทียะ อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 31
417. 10417 ด.ญ. รณรณก แสนสุข อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 32
418. 10418 ด.ญ. ชนันธร หิรัญ ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 33
419. 10419 ด.ช. ฮิม พันธุ์สถิตย์วงศ์ ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 34
420. 10420 ด.ญ. กรกต กระแสร์เพิ่ม อนุบาลชุมพร ชุมพร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 35
421. 10421 ด.ช. สุกฤษ หนูฤทธิ์ อนุบาลชุมพร ชุมพร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 1
422. 10422 ด.ช. เตชิต ชูจันทร์ อนุบาลชุมพร ชุมพร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 2
423. 10423 ด.ญ. จันทกานต์ คล้ายริน พรศิริกุล ตรัง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 3
424. 10424 ด.ญ. หนึ่งน้ำพุทธ เจริญกุล พรศิริกุล ตรัง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 4
425. 10425 ด.ช. กวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย ตาก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 5
426. 10426 ด.ญ. นันท์นภัส กุลทวี สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 6
427. 10427 ด.ช. พัฒน์ธนัฐ ศิลปวิจารณ์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 7
428. 10428 ด.ญ. ภัคจิรา เนียมเนตร สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 8
429. 10429 ด.ญ. ปุณยนุช มีชัย สาธิตละอออุทิศ นครนายก นครนายก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 9
430. 10430 ด.ญ. สิปาง ศรีนนท์ สาธิตละอออุทิศ นครนายก นครนายก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 10
431. 10431 ด.ช. เตติณห์ พรประไพ สาธิตละอออุทิศ นครนายก นครนายก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 11
432. 10432 ด.ช. ธีรเมธ พรทรัพย์สุนทร นาคประสิทธิ์ นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 12
433. 10433 ด.ช. ปัณณ์ เขียวมณี นาคประสิทธิ์ นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 13
434. 10434 ด.ช. อชิรวิทย์ คลังสมบัติ นาคประสิทธิ์ นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 14
435. 10435 ด.ญ. กตัญญุตา โพธิสิทธิ์ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 15
436. 10436 ด.ญ. ภัณฑิรา เย็นเสมอ มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 16
437. 10437 ด.ญ. อมรพัฐ สมิทธากร มารีย์อุปถัมภ์ นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 17
438. 10438 ด.ช. ฐานวัฒน์ นิยมทรัพย์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 18
439. 10439 ด.ญ. ปุญชรัสมิ์ ไพสิฐกุลวิวัฒน์ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 19
440. 10440 ด.ช. แทนคุณ โสภณสุภาพ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 20
441. 10441 ด.ช. ชยางกูร วิเศษสม สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 21
442. 10442 ด.ญ. พิมพ์รภัทร สุปัญญารักษ์ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 22
443. 10443 ด.ช. พีรวุฒิ สนบ้านเกาะ สุคนธีรวิทย์ นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 23
444. 10444 ด.ช. ตันติกร อริยกวินวงศ์ อนุบาลนครปฐม นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 24
445. 10445 ด.ช. ธีรภัทร เนาวรัตน์ อนุบาลนครปฐม นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 25
446. 10446 ด.ช. ภัทรพล สมพงษ์ อนุบาลนครปฐม นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 26
447. 10447 ด.ช. ณธรรศ บุญตานนท์ อนุบาลสุธีธร นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 27
448. 10448 ด.ช. พีรวิชญ์ ศรีภัทราพันธ์ุ อนุบาลสุธีธร นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 28
449. 10449 ด.ช. รัฐวิทย์ เขยเพ็ญชศรี อนุบาลสุธีธร นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 29
450. 10450 ด.ญ. กานต์พิชชา จันทร์ละมูล อนุบาลแสงอรุณ นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 30
451. 10451 ด.ช. คีฐพัฒน์ ไทรชมภู อนุบาลแสงอรุณ นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 31
452. 10452 ด.ช. ธนชาต ซาเหลา อนุบาลแสงอรุณ นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 32
453. 10453 ด.ญ. ชาคริยา สุริโย อนุบาลไผทวิทยา(มูลนิธิชัยพัฒนา) นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 33
454. 10454 ด.ญ. ปารีณา อันอาตม์งาม อนุบาลไผทวิทยา(มูลนิธิชัยพัฒนา) นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 34
455. 10455 ด.ญ. วรัชยา ลำยอง อนุบาลไผทวิทยา(มูลนิธิชัยพัฒนา) นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 35
456. 10456 ด.ญ. ขวัญชนก แซ่อึ้ง บุญเจริญวิทยา นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 1
457. 10457 ด.ช. ณธนน วิชชุเกรียงไกร บุญเจริญวิทยา นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 2
458. 10458 ด.ช. พิชิตภัทร์ สุดโต บุญเจริญวิทยา นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 3
459. 10459 ด.ช. ปัณณวิชญ์ งามสุทธิกุล มารีย์วิทยา นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 4
460. 10460 ด.ญ. พอเพียง ประจันตะเสน มารีย์วิทยา นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 5
461. 10461 ด.ญ. อรกัญญา พิศุทธิ์เศรษฐ์ศิริ มารีย์วิทยา นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 6
462. 10462 ด.ญ. ณัฐตะวัน นามตาปี สกุลศึกษา นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 7
463. 10463 ด.ช. ภฤศ ฉิมวัย สกุลศึกษา นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 8
464. 10464 ด.ญ. ณฐอร พะไลไผ่ เทศบาล๓ (ยมราชสามัคคี) นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 9
465. 10465 ด.ช. ปัณณธร จอเกาะ เทศบาล๓ (ยมราชสามัคคี) นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 10
466. 10466 ด.ญ. พิชญา ศิริสุขภูวดล เทศบาล๓ (ยมราชสามัคคี) นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 11
467. 10467 ด.ญ. ธัญญ์ชยา เลิศโสภาพันธ์ เมธาพัฒน์ นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 12
468. 10468 ด.ญ. วีรยาภรณ์ วงศ์วิชยาภรณ์ เมธาพัฒน์ นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 13
469. 10469 ด.ญ. เพ็ญพิชชา แหยงกระโทก เมธาพัฒน์ นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 14
470. 10470 ด.ช. บีเยศ กลิ่นดี บ้านเรียน กลิ่นดี นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 15
471. 10471 ด.ญ. ณิชา ลิ่มอภิชาต รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 16
472. 10472 ด.ช. ปุญญพัฒน์ พงศ์สว่าง รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 17
473. 10473 ด.ช. วราวุฒิ จันทร์แก้ว รัตนศึกษา นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 18
474. 10474 ด.ช. ศุภณัฐ สมสาย บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 19
475. 10475 ด.ช. วรวิทย์ สีด่าง บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 20
476. 10476 ด.ญ. ธัชยานันท์ ปทุมสูตร์ บางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 21
477. 10477 ด.ญ. สิยาพัฐ สุขดี เทศบาลปากพนัง 1 นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 22
478. 10478 ด.ญ. ชมพูนุท บุญเฉวก เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 23
479. 10479 ด.ช. ธีธัช สงแก้ว เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 24
480. 10480 ด.ญ. นลินนิภา พิมเสน เทศบาลวัดเสมาเมือง นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 25
481. 10481 ด.ช. ธีรภัทร เตชาติวัฒน์ ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 26
482. 10482 ด.ช. นราวิชญ์ เศรษฐอนุกูล ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 27
483. 10483 ด.ญ. นัฐนันท์ สุพนิชยโภคิน ยุวพัฒน์นครสวรรค์ นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 28
484. 10484 ด.ช. ชนินทร ก้องแดนไพร อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 29
485. 10485 ด.ญ. ณัฏฐ์พิชญา แจ้งคำ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 30
486. 10486 ด.ญ. ภัทรานิษฐ์ ล้อทวีรักษ์ อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 31
487. 10487 ด.ช. ณฐกร จันทรโชติ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 32
488. 10488 ด.ช. ธนวันต์ ดาวดึงษ์ อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 33
489. 10489 ด.ญ. กชวรท วงษ์มอญ กลาโหมอุทิศ นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 34
490. 10490 ด.ช. ธนกร เอี่ยมศรี กลาโหมอุทิศ นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 631 6 3 35
491. 10491 ด.ญ. พิชานันท์ ชมกลิ่น กลาโหมอุทิศ นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 1
492. 10492 ด.ช. กิตติวินท์ รักการ กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 2
493. 10493 ด.ช. รัชเศรษฐ์ สุขศิริยศสกุล กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 3
494. 10494 ด.ญ. วรินรัตน์ ไชยเพชร กสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 4
495. 10495 ด.ช. ณดล พันธุ์ยาง พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 5
496. 10496 ด.ช. ธีร์ธเนส แสงพุ่ม พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 6
497. 10497 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง พระหฤทัยนนทบุรี นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 7
498. 10498 ด.ช. ปรวีร์ อ่ำสุริยา พิชญศึกษา นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 8
499. 10499 ด.ญ. พิชญาภา เหลือวิชา วัดท่าบันเทิงธรรม นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 9
500. 10500 ด.ช. ชนาธิป ศรีอินทร์ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 10
501. 10501 ด.ช. พลากร ศรีไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 11
502. 10502 ด.ช. ศรัณย์ภัทร สุนทรวรวิทย์ เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 12
503. 10503 ด.ญ. กัญชพร ภัสสรศิริ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 13
504. 10504 ด.ญ. ชญานิศฏ์ ใจแก้ว เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 14
505. 10505 ด.ช. วโรดม วรรณศิริพิพัฒน์ เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 15
506. 10506 ด.ช. นรฤทธิ์ วิทยายนต์ เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 16
507. 10507 ด.ช. พิหเคนทร์ ตรีวิเศษปิยพร เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 17
508. 10508 ด.ช. อัมรินทร์ น้อยปั่น เปรมประชาวัฒนา นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 18
509. 10509 ด.ญ. ทิพย์ธัญญา ปรีชาวุฒิเดช เกษมทรัพย์ นราธิวาส 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 19
510. 10510 ด.ช. ธนกฤต หายทุกข์ นิธิวิทย์ น่าน 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 20
511. 10511 ด.ช. นนทพัทธ์ หทัยวิพุธพงศ์ นิธิวิทย์ น่าน 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 21
512. 10512 ด.ช. นิธิวัต คงศรีศักดิ์ นิธิวิทย์ น่าน 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 22
513. 10513 ด.ญ. กัญญาณัฐ พรมเสน นภสร ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 23
514. 10514 ด.ญ. ณัชริญา ภู่มีเจริญ นภสร ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 24
515. 10515 ด.ช. ณิชคุณ ประไพหอม นภสร ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 25
516. 10516 ด.ช. ชัยภัทร พุดตาลดง นภสรณัฐนนท์ ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 26
517. 10517 ด.ช. ปุญญพัฒน์ ปัญญานาค นภสรณัฐนนท์ ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 27
518. 10518 ด.ช. อนิรุษ กาละศรี นภสรณัฐนนท์ ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 28
519. 10519 ด.ช. ปรรปณต ยรรยง บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 29
520. 10520 ด.ญ. พริมาภา โปร่งสละ บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 30
521. 10521 ด.ช. พัทธดนย์ ไชยรา บีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 31
522. 10522 ด.ญ. จิรัชญา ศรีผดุง ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 32
523. 10523 ด.ช. นิรัติศัย ศรีปิยะพันธ์ ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 33
524. 10524 ด.ญ. เมธนีดล กระจ่างจาย ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 34
525. 10525 ด.ช. สิรวิชญ์ รัตนกุล สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 35
526. 10526 ด.ญ. สุภานิษา สังข์ทอง สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 1
527. 10527 ด.ช. เพียรเป็นหนึ่ง เพียรภายลุน สารสาสน์วิเทศรังสิต ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 2
528. 10528 ด.ช. ชยานันต์ เผือกลาดพร้าว เซนต์โยเซฟเมืองเอก ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 3
529. 10529 ด.ช. ธัชกร กิมากรณ์ เซนต์โยเซฟเมืองเอก ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 4
530. 10530 ด.ช. นพดล ศรีไกรขจรกุล เซนต์โยเซฟเมืองเอก ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 5
531. 10531 ด.ช. กิตติภูมิ กุรุง เปรมฤทัย ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 6
532. 10532 ด.ช. ชลธร บุศย์ศรี เปรมฤทัย ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 7
533. 10533 ด.ช. ศุภกฤต ยาวิชัย เปรมฤทัย ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 8
534. 10534 ด.ช. ชวณัฏฐ์ อยู่สวัสดิ์ บีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 9
535. 10535 ด.ช. กฤษฏิพัทธ์ ชมภู มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 10
536. 10536 ด.ญ. สุทธิดารัตน์ จันทร์แวว มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 11
537. 10537 ด.ช. อภิณัฐพล เสนาเพ็ง มารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 12
538. 10538 ด.ช. ชนาธิป ศรีสุข ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 13
539. 10539 ด.ช. นิพัทธ์ คชเกษตริน ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 14
540. 10540 ด.ช. วราเมธ หอมทอง ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 15
541. 10541 ด.ญ. ภีม หยู่เย็น ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 16
542. 10542 ด.ญ. มายาวี ศรีกิจวิไลกุล ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 17
543. 10543 ด.ญ. สิภาลักษณ์ เมธา ประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 18
544. 10544 ด.ช. กฤตภาส พฤกษอาภรณ์ อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 19
545. 10545 ด.ช. ปัญญากร เคียงมะโน อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 20
546. 10546 ด.ญ. พีรญา สำลี อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 21
547. 10547 ด.ช. ชัจชวิญ อนันตชัย อนุบาลบางมูลนากราษฎร์อุทิศ พิจิตร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 22
548. 10548 ด.ช. กวินทรา มากทองหลาง อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 23
549. 10549 ด.ช. จิตพิสุทธิ์ แสงสุวรรณ์ อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 24
550. 10550 ด.ช. ปิยะวัฒน์ อิสระธานันท์ อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 25
551. 10551 ด.ช. กรัยกิระ พรณรงค์ อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 26
552. 10552 ด.ช. ภาวิต สมัครธัญกิจ อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 27
553. 10553 ด.ช. สรวิชญ์ แดงเผือก อนุบาลโรจนวิทย์ พิษณุโลก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 28
554. 10554 ด.ช. กฤติน พรมชัย โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 29
555. 10555 ด.ญ. ขวัญรวินท์ ปุณะปุง โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 30
556. 10556 ด.ญ. วรณัน ยาทา โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง พิษณุโลก 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 31
557. 10557 ด.ญ. พิมพ์ใจ ประเสริฐเจริญสุข บ้านเรียนประเสริฐเจริญสุข (Homeschool) ภูเก็ต 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 32
558. 10558 ด.ช. สรรค์ชัย ไอศูรย์ธนเศรษฐ์ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 33
559. 10559 ด.ญ. สรวรรณ ตั้งธีระสุนันท์ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 34
560. 10560 ด.ช. สิรวิชญ์ งานประเสริฐกิจ ภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา ภูเก็ต 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 35
561. 10561 ด.ช. กันต์ระพี คำอาจ พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 1
562. 10562 ด.ช. ศิรวุฒิ กระบวนศรี พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 2
563. 10563 ด.ช. อัครวัฒน์ ตั้งนทีทวีผล พระกุมารมหาสารคาม มหาสารคาม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 3
564. 10564 ด.ช. ดานิส ภูมิบุตรา อนุบาลยะลา ยะลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 4
565. 10565 ด.ญ. พรนัชชา ศิริไชย อนุบาลยะลา ยะลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 5
566. 10566 ทีฆายุ ธาราศักดิ์ สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 6
567. 10567 ธาราทิพย์ สงวนศรี สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 7
568. 10568 ด.ช. ภูมิพัฒน์ นามสิน สาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 8
569. 10569 ด.ช. ชวัลวิทย์ ร่มศรี อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 9
570. 10570 ด.ญ. นันท์นภัสร์ ธนฉัฐโกศล อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 10
571. 10571 ด.ช. ปลื้มปรีติ อริยสุระ อนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 11
572. 10572 ด.ช. กันตภณ กาน้อยดี อนุบาลระยอง ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 12
573. 10573 ด.ช. ชัชวิน รุจิรวนิช อนุบาลระยอง ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 13
574. 10574 ด.ช. ปัญญวีร์ ผลาฤทธิ์ อนุบาลระยอง ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 14
575. 10575 ด.ญ. กมลวรรณ บุญประกอบ เทศบาลวัดโขดทิมทาราม ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 15
576. 10576 ด.ช. นครินทร์ ศรีสวัสดิ์ เทศบาลวัดโขดทิมทาราม ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 16
577. 10577 ด.ญ. สาริศา โสรถาวร เทศบาลวัดโขดทิมทาราม ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 17
578. 10578 ด.ช. ฌาภูริ พบสุข ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 18
579. 10579 ด.ญ. ธัญณภรณ์ โชคสะสมนิธิภพ ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 19
580. 10580 ด.ช. วรเมธี มีบุญมาก ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 20
581. 10581 ด.ช. ธนิสรณ์ มั่นจีน ดุสิตวิทยา ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 21
582. 10582 ด.ญ. ภัทรภร รัตนพันธ์ ดุสิตวิทยา ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 22
583. 10583 ด.ญ. ภัทรภา รัตนพันธ์ ดุสิตวิทยา ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 23
584. 10584 ด.ญ. สุทธนุชกมล ทองย้อย ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 24
585. 10585 ด.ญ. เมฆพิรุณ โหมดพลาย ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 25
586. 10586 ด.ญ. แพรวพรรณ พัฒนเจริญ ธรรมจารินีวิทยา ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 26
587. 10587 ด.ช. จารุพัฒน์ เพิ่มพูนทวีชัย อนุบาลราชบุรี ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 27
588. 10588 ด.ญ. ปริยากร บุญญกุล อนุบาลราชบุรี ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 28
589. 10589 ด.ช. รณกร ดีบรรเจิด อนุบาลราชบุรี ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 29
590. 10590 ด.ญ. ชญานิศา ตันเจริญ อุดมวิทยา ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 30
591. 10591 ด.ช. พสิษฐ์ บุญวรรณา อุดมวิทยา ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 31
592. 10592 ด.ช. ภีมพล จีนาภักดิ์ อุดมวิทยา ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 32
593. 10593 ด.ช. จิรัฏฐ์ เพชรช้าง เทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์) ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 33
594. 10594 ด.ญ. ธนวรรณ คูณสม เทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์) ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 34
595. 10595 ด.ญ. พิริยกร วงศ์ละคร เทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์) ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 35
596. 10596 ด.ช. รเมศ บำรุงเชาว์เกษม แย้มวิทยการ ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 1
597. 10597 ด.ญ. อนัญญา อยู่ทอง แย้มวิทยการ ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 2
598. 10598 ด.ช. อัคพนธ์ อินบาง แย้มวิทยการ ราชบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 3
599. 10599 ด.ช. พศวีร์ ทองอุปการ อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ ลำปาง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 4
600. 10600 ด.ช. พีรวิชญ์ ตาลาน อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ ลำปาง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 5
601. 10601 ด.ช. สิริณัฎฐ์ ศิริวิชสุธา อนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์ ลำปาง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 6
602. 10602 ด.ช. จิตติพัฒน์ แสงจันทร์ อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 7
603. 10603 ด.ช. รชต สัมพันธ์ประเสริฐ อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 8
604. 10604 ด.ช. รัชชานนท์ สุภาพันธ์ อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 9
605. 10605 ด.ญ. ขวัญเนตร ยอดขันธ์ วิเชียรชม สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 10
606. 10606 ด.ช. ปัณณ์เทพ ทองคำ วิเชียรชม สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 11
607. 10607 ด.ญ. ภูริชญา บุญช่วย วิเชียรชม สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 12
608. 10608 ด.ช. คุณภัทร อรุณ ศรีสว่างวงศ์ สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 13
609. 10609 ด.ช. นะโม สกุลประดิษฐ์ ศรีสว่างวงศ์ สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 14
610. 10610 ด.ญ. รัตน์ชนก มากศรี ศรีสว่างวงศ์ สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 15
611. 10611 ด.ช. ณัฐนันท์ ทองเลิศ สุวรรณวงศ์ สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 16
612. 10612 ด.ญ. พิชญาภา ตรีสุคนธ์ สุวรรณวงศ์ สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 17
613. 10613 ด.ช. สาธุ มีแก้ว สุวรรณวงศ์ สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 18
614. 10614 ด.ช. ณัฐศิวัช ทองส่ง แสงทองวิทยา สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 19
615. 10615 ด.ช. นอคุณ ตันติวเชียร แสงทองวิทยา สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 20
616. 10616 ด.ช. อัครภาค ชยกรณัฐธร แสงทองวิทยา สงขลา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 21
617. 10617 ด.ช. ฟัรฮาล หมาดสกุล ภูริภรณ์ชัยศึกษา สตูล 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 22
618. 10618 ด.ช. ธายุกร สืบประดิษฐ์ อนุบาลสตูล สตูล 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 23
619. 10619 ด.ช. ปภังกร ถวิลวรรณ์ อนุบาลสตูล สตูล 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 24
620. 10620 ด.ญ. พุทธิพร พรปิติธรรม อนุบาลสตูล สตูล 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 25
621. 10621 ด.ช. พีรพัฒน์ หัดดาเวช แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 26
622. 10622 ด.ช. ปุญญพัฒน์ โพธิสาร อรรถมิต กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 27
623. 10623 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล อรรถมิต กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 28
624. 10624 ด.ช. ชวินธร กีรติสุนันท์พร บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 29
625. 10625 ด.ญ. ทิพย์ธารา คำสม บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 30
626. 10626 ด.ญ. เมทิณี ทวีคง บางพลีพัฒนศึกษาลัย สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 31
627. 10627 ด.ญ. ธัญสิริ เฟื่องวุฒิ ศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 32
628. 10628 ด.ญ. พิมพ์ลภัส มะโนศิลป์ ศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 33
629. 10629 ด.ญ. วชรพร ลิ้มนราภิรมย์ ศรีวิทยาปากน้ำ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 34
630. 10630 ด.ญ. กศิณ์นันท์ พัชรหิรัญ ตระกูล สาธิตบางแก้ว สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 35
631. 10631 ด.ช. นพวินท์ นาคมณี สาธิตบางแก้ว สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 1
632. 10632 ด.ญ. มินลยา ธนาพรภานุรัศมิ์ สาธิตบางแก้ว สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 2
633. 10633 ด.ช. ทวีรัช ตรีชัยชญาการ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 3
634. 10634 ด.ช. ปภาวิน ทุมสิทธิ์ สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 4
635. 10635 ด.ช. เดชชาติ ทองศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 5
636. 10636 ด.ญ. ชัชชญา พงศาสกุลชัย สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 6
637. 10637 ด.ญ. ปิยธิดา แซ่ย่าง สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 7
638. 10638 ด.ญ. อาทิวราห์ พรมเสน สารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 8
639. 10639 ด.ช. ชญาพัฒน์ โลกคำลือ สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 9
640. 10640 ด.ช. ชนวัชย์ สุวรรณเดช สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 10
641. 10641 ด.ญ. พัชราภา จันทดิษฐ์ สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 11
642. 10642 ด.ญ. ณชชญา แสงเพชร์ สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 12
643. 10643 ด.ญ. ณัฏฐณิชา อานประยูร สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 13
644. 10644 ด.ช. ธิติพัทธ์ แสงเงิน สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 14
645. 10645 ด.ญ. เกวลิน เกษแก้ว สารสาสน์สมุทรสาร สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 15
646. 10646 ด.ญ. เบญญาภา ปอยเปีย สารสาสน์สมุทรสาร สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 16
647. 10647 ด.ช. ไชยวัฒน์ ทิดทัดด้วง สารสาสน์สมุทรสาร สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 17
648. 10648 ด.ช. กฤตภาส สอนภาษิต สุขเจริญผล สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 18
649. 10649 ด.ญ. ศศิวิรัล จันทร์โสภณา สุขเจริญผล สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 19
650. 10650 ด.ญ. โยษิตา นาคะปักษิณ สุขเจริญผล สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 20
651. 10651 ด.ช. ญาณกร พูนพิพัฒน์ สุขเจริญผลแพรกษา สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 21
652. 10652 ด.ญ. ณัฏฐณิชา อำพันธ์มณี สุขเจริญผลแพรกษา สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 22
653. 10653 ด.ญ. เพชรลดา ห้าวหาญ สุขเจริญผลแพรกษา สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 23
654. 10654 ด.ช. ชนพัฒน์ นิประทุม อนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 24
655. 10655 ด.ญ. ปิยธิดา ทรวงโพธิ์ อนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 25
656. 10656 ด.ช. ศุภกร ทองเงิน อนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 26
657. 10657 ด.ช. กฤติน นวกุลศิรินารถ อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 27
658. 10658 ด.ญ. รมิดา ภูมิธาดาธนาพร อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 28
659. 10659 ด.ช. ศุภกร ตันสกุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 29
660. 10660 ด.ญ. กัญวรา เศรษฐ์โชฎึก เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 30
661. 10661 ด.ญ. ฐิติรัตน์ วิลัยธัญญา เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 31
662. 10662 ด.ญ. ปราณปรียา เนตรบังอร เซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 32
663. 10663 ด.ญ. ณัฐณิชา เธียรจันทร์วงศ์ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 33
664. 10664 ด.ญ. พรลภัส เลิศสุขประเสริฐ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 34
665. 10665 ด.ญ. พีรดา เป้าอารีย์ เซนต์โยเซฟบางนา สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 35
666. 10666 ด.ช. กฤษ ศิรภัทรยะกุล แพรกษาวิเทศศึกษา สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 1
667. 10667 ด.ช. ดิษณ์กร แซ่เอียม แพรกษาวิเทศศึกษา สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 2
668. 10668 ด.ช. ทัตเทพ ปรีชญาภูวดล แพรกษาวิเทศศึกษา สมุทรปราการ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 3
669. 10669 ด.ช. ธนเดช เพชรรักษ์ อนบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 4
670. 10670 ด.ช. พรพิพัฒน์ สร้อยสอิ้ง อนบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 5
671. 10671 ด.ญ. เพียงรวี สุวรรณสิทธิ์ อนบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 6
672. 10672 ด.ช. ชนกันต์ ปราโมทย์สิริ อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 7
673. 10673 ด.ช. พงศกร โลมากูล อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 8
674. 10674 ด.ช. วัศย์ภริดา ตรีประภาภรณ์ อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 9
675. 10675 ด.ช. ณัฐภัทร ทวีลาภ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 10
676. 10676 ด.ช. ธาวิน หัตถการุณย์ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 11
677. 10677 ด.ช. ภีมพล อินทรักษ์ อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ สมุทรสาคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 12
678. 10678 ด.ช. กฤษณ์ หุ่นนอก เอกชัย สมุทรสาคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 13
679. 10679 ด.ช. ฐานพัฒน์ ยอเเสง เอกชัย สมุทรสาคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 14
680. 10680 ด.ช. ณัฐวัฒน์ จันทร์พวง เอกชัย สมุทรสาคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 15
681. 10681 ด.ช. กันตภณ วงษ์ยะลา อนุบาลสระบุรี สระบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 16
682. 10682 ด.ช. ณัฐชนน เจนใจ อนุบาลสระบุรี สระบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 17
683. 10683 ด.ช. ปัณณวิชญ์ คลังเพ็ชร์ อนุบาลสระบุรี สระบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 18
684. 10684 ด.ช. คุณาวิชญ์ คงทอง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 19
685. 10685 ด.ช. ยศสรัล ภมินรัตจรินทร์ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 20
686. 10686 ด.ญ. วริษฐา แก้วอำภัย เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 21
687. 10687 ด.ช. ณัฏฐนัน จันทร์ส่อง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 22
688. 10688 ด.ญ. พลอยเพชร ศรีจอมขวัญ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 23
689. 10689 ด.ญ. พาขวัญ เสาแสง เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี สระบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 24
690. 10690 ด.ญ. ดุจภาพพิมพ์ นลวขัย ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 25
691. 10691 ด.ญ. พิมพ์นารา ศุกรณ์เสพย์ ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 26
692. 10692 ด.ญ. อาภาณัฐ รัตนวิจารย์ ศุภลักษณ์ สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 27
693. 10693 ด.ญ. ณปภัสร์ คล้ายสีทอง ศุภลักษณ์ด่านช้าง สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 28
694. 10694 ด.ช. วิชญ์พัทธ์ ผลิวานนท์ ศุภลักษณ์ด่านช้าง สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 29
695. 10695 ด.ช. ิเดชาวัต สุขอินทร์ ศุภลักษณ์ด่านช้าง สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 30
696. 10696 ด.ช. จิรัฎฐ์ เลี่ยมเพชร สหวิทย์ สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 31
697. 10697 ด.ช. ธนเกียรติ จารอารยนันท์ สหวิทย์ สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 32
698. 10698 ด.ช. วีระพัฒน์ ตันศักดิ์ดา สหวิทย์ สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 33
699. 10699 ด.ช. ปัณณทัต พูนเพิ่มธนวัฒน์ สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 34
700. 10700 ด.ช. ปุณณภพ โพธิ์คำ สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 35
701. 10701 ด.ญ. วรัชยา ลออเลิศ สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 1
702. 10702 ด.ช. จิรทีปต์ ศรีละบุตร อนุบาลปราณี สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 2
703. 10703 ด.ช. นิธิศ เกิดสมนึก อนุบาลปราณี สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 3
704. 10704 ด.ญ. มณฑกาญจน์ ระเวกโสม อนุบาลปราณี สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 4
705. 10705 ด.ญ. กนกพร พูนดี อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 5
706. 10706 ด.ช. จิรายุ ลือกิจ อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 6
707. 10707 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ เรียงชนะวัชน์ อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 7
708. 10708 ด.ช. กัปตัน ศรีใหม่ อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 8
709. 10709 ด.ช. ธีรสิทธิ์ ศรีเทพ อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 9
710. 10710 ด.ช. รุจิภาส บุญสินสุข อุ่นรัก 2 ภาษา สุราษฎร์ธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 10
711. 10711 ด.ช. นิชคุณ สมนึก วาณิชย์นุกูล สุรินทร์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 11
712. 10712 ด.ช. ภูวเนศวร์ พิพัฒน์ถาวรธนา วาณิชย์นุกูล สุรินทร์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 12
713. 10713 ด.ญ. ศรุดา ร่วมพัฒนา วาณิชย์นุกูล สุรินทร์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 13
714. 10714 ด.ญ. กมลพร วงศาประเทศ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 14
715. 10715 ด.ช. พัชร์พล มูลทอง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 15
716. 10716 ด.ญ. ศิรินธร บ้านกลาง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 16
717. 10717 ด.ช. พฤธิพร เธียระวิบูลย์ อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 17
718. 10718 ด.ญ. ภัทรพร เธียระวิบูลย์ อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 18
719. 10719 ด.ญ. สิชา ลือชูวงศ์ อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 19
720. 10720 ด.ช. ธรรมปพน สวิ้งทอง อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 20
721. 10721 ด.ช. พีรกาญจน์ กาญจนวาส อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 21
722. 10722 ด.ญ. วรันธร หลอดคำ อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 22
723. 10723 ด.ช. กฤษฎาพัฒน์ ชัยทน สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 23
724. 10724 ด.ญ. พิมพ์ปวีณ์ นาคเหล็ก สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 24
725. 10725 ด.ญ. สุประวีญาภรณ์ ศักดิ์ศรี สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 25
726. 10726 ด.ช. พูลศักดิ์ อ่อนคง อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 26
727. 10727 ด.ช. ภากร ศักดิ์ศรชัย อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 27
728. 10728 ด.ญ. ศรินันท์ ศรีนานนท์ อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 28
729. 10729 ด.ช. เอกบุรุษณ์ สอาด ทองประสาทเวทย์ อุทัยธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 29
730. 10730 ด.ช. กันตพน จันทร์ขาว พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 30
731. 10731 ด.ช. ปกรณ์ธรรม วรรณกุล พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 31
732. 10732 ด.ญ. อรพินท์ สุขประเสริฐ พิทักษ์ศิษย์วิทยา อุทัยธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 32
733. 10733 ด.ช. กิตติภูมิ ไพบูลย์วุฒิโชค อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 33
734. 10734 ด.ญ. จิณณพัต ธานีตระกูล อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 34
735. 10735 ด.ช. นพนันท์ ก้อนจันทร์เทศ อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 35
736. 10736 ด.ช. ปัญญวัฒน์ วริสาร อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 1
737. 10737 ด.ช. ปิติ ขันทะวัตร์ อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 2
738. 10738 ด.ช. ศิวกร ปัญญาธิกุล อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 3
739. 10739 ด.ญ. ธีรินทร์รัตน์ ทวิพรชัย อนุบาลเชียงราย เชียงราย 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 4
740. 10740 ด.ช. วนทรรศน์ ธนทรัพย์สิน อนุบาลเชียงราย เชียงราย 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 5
741. 10741 ด.ญ. ศิริกุล เตชะธีภาวัฒน์ อนุบาลเชียงราย เชียงราย 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 6
742. 10742 ด.ช. ปัณณ์พัฒน์ เหลืองดี วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 7
743. 10743 ด.ช. พชร ฉัตรไพศาล วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 8
744. 10744 ด.ช. ศย ดำรงสุรสิน วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 9
745. 10745 ด.ช. ณัฏฐ์วีรัช สุขประเสริฐ สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี เพชรบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 10
746. 10746 ด.ช. ณัฐนนท์ พวงประเสริฐ สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี เพชรบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 11
747. 10747 ด.ญ. ศิริวรรณ สุอุตะ สารสาสน์วิเทศเพชรบุรี เพชรบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 12
748. 10748 ด.ญ. นัยน์ภัค แก้วประเสริฐศรี อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 13
749. 10749 ด.ญ. ปทิตตา ไทยสุข อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 14
750. 10750 ด.ช. ปิยังกูร อรุณกิจประคุณ อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 15
751. 10751 ด.ญ. พิชญกานต์ อินกัน อนุบาลแพร่ แพร่ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 16
752. 10752 ด.ญ. พิชฌนาฉัตร เวียงนาค อนุบาลแพร่ แพร่ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 17
753. 10753 ด.ญ. ลภัสรดา พลอยศรี อนุบาลแพร่ แพร่ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 18
754. 10754 ด.ช. ธาวัน พิพัฒน์กุลดิลก สันติสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 19
755. 10755 ด.ช. ปภิณวิช บุณยพุกกณะ สันติสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 20
756. 10756 ด.ญ. กัญญาณัช สาดี สันติสุขวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 21
757. 10757 ด.ญ. สุพิชญาภา เชิงศักดิ์ศรี อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 22
758. 10758 ด.ญ. ขวัญพร พันธุ์สุข อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 23
759. 10759 ด.ช. มินทร์ธาดา ฉ่าสูงเนิน อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 24
760. 10760 ด.ญ. พาขวัญ บัวแย้ม อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 25
761. 10761 ด.ญ. อมลรัตน์ อนันตสมบูรณ์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 26
762. 10762 ด.ญ. วรรณกร ตรองจิตต์ อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 27
763. 10763 ด.ช. วรทย์ จตุรพิรีย์ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 28
764. 10764 ด.ช. รัชชานนท์ ปะรักกมานนท์ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 29
765. 10765 ด.ช. ฐณวัฒน์ จิรพุฒิชัยสิริ สารสาสน์วิเทศนครปฐม นครปฐม 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 30
766. 10766 ด.ช. ณัฏฐ์ ริมดุสิต นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 31
767. 10767 ด.ช. ศุภสัณห์ รามสูตร นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 32
768. 10768 ด.ช. ปิติภูมิ พิมเสน นานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 33
769. 10769 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ อรรถมิต กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 34
770. 10770 ด.ช. ธิติพงศ์ ประจง แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 35
771. 10771 ด.ช. จิรภาส การะยะ อัสสัมชัญระยอง ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 1
772. 10772 ด.ช. ศรุต สุวรรณโณ อัสสัมชัญระยอง ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 2
773. 10773 ด.ช. รัฐวิทย์ จารุวังสันติ อัสสัมชัญระยอง ระยอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 3
774. 10774 ด.ช. ธนภัทร เกียรติหิรัญเลิศ แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 4
775. 10775 ด.ญ. ธันยพร ทองอิ่ม โชคชัยรังสิต ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 5
776. 10776 ด.ช. ธฤษณ เผือกนำผล โชคชัยรังสิต ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 6
777. 10777 ด.ญ. ณัฐกฤต ศรีดาวงษ์ โชคชัยรังสิต ปทุมธานี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 7
778. 10778 ด.ญ. ณิชนันทน์ กันเจียก อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) อ่างทอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 8
779. 10779 ด.ช. พงศกร เมืองวงษ์ อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) อ่างทอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 9
780. 10780 ด.ช. สิรวิชญ์ ช้างต่อ อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) อ่างทอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 10
781. 10781 ด.ช. ศุภชัย แพน้อย ศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 11
782. 10782 ด.ช. ชนะภูมิ กวินธนังกร ศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 12
783. 10783 ด.ช. พลเสฏฐ์ ธนันท์เดชกิจ ศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 13
784. 10784 ด.ช. ตรัยคุณ อริยชาติ โชคชัยหทัยราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 14
785. 10785 ด.ช. นโม วิริยะวัตร โชคชัยหทัยราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 15
786. 10786 ด.ช. กรจิรัชย์ ดิษยศรีโรจน์ โชคชัยหทัยราษฎร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 16
787. 10787 ด.ช. ภคภาส สิงหพันธ์ สาธิต(พิบูลบำเพ็ญ)มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 17
788. 10788 ด.ญ. พลอยไพลิน เรียบร้อย สาธิต(พิบูลบำเพ็ญ)มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 18
789. 10789 ด.ช. กันตณัฐ โรจน์สัตตรัตน์ สาธิต(พิบูลบำเพ็ญ)มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 19
790. 10790 ด.ช. ศานิต วิจิตรทัศนา วัดบางปลา(สมุทรวันราษำร์บำรุง) สมุทรสาคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 20
791. 10791 ด.ช. จิรวศิน ปวงสุข วัดบางปลา(สมุทรวันราษำร์บำรุง) สมุทรสาคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 21
792. 10792 ด.ญ. ศิรภัสสร จันทร์นวล วัดบางปลา(สมุทรวันราษำร์บำรุง) สมุทรสาคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 22
793. 10793 ด.ญ. อรณิชชา ราญฎร บูรณะรำลึก ตรัง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 23
794. 10794 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน บูรณะรำลึก ตรัง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 24
795. 10795 ด.ช. ปารทัต รักเกื้อ บูรณะรำลึก ตรัง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 25
796. 15001 ปัญญา ศรีนารัตน์ สารสาสน์วิเทศบางบัวทอง** นนทบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 26
797. 15002 ด.ญ. กัญญพัชร ขำช่วย เจริญผลวิทยา** กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 27
798. 15003 ภัทราวุธ กุณฑลทอง อนุบาลวัดอ่างทอง** อ่างทอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 28
799. 15004 กุลณสร กันอุปัทว์ อนุบาลวัดอ่างทอง** อ่างทอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 29
800. 15005 อภิชญา เพียรการ อนุบาลวัดอ่างทอง** อ่างทอง 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 30
801. 15006 ด.ช. ตุลลธร ทองมาก เจริญผลวิทยา** กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 31
802. 15007 ด.ญ. สุพิชญาภา เชิงศักดิ์ศรี อนุบาลนครราชสีมา** นครราชสีมา 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 32
803. 15009 ด.ช. อคิราภ์ สัตระ อนุบาลนครสวรรค์** นครสวรรค์ 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 34