การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2745534756 วันที่สมัคร : 2019-08-25 13:50:40
โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1,001KB
2019-09-09 19:35:59
ส่งเอกสาร 2019-09-09 19:35:59
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:53:06
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10255 ด.ช. ธีร์ธวัช จิตรธร ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 10
2. 10256 ด.ช. พชร พุ่มสาขา ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 11
3. 10257 ด.ญ. ภูรดา โต๊ะมิ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 12
4. 20273 ด.ญ. นิชดา มูหะหมัดตาเฮต ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 426 4 2 28
5. 20274 ด.ช. พีรพล มูหะหมัดตาเฮต ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 426 4 2 29
6. 20275 ด.ช. ภัทรเดช สมอทอง ป.4 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 426 4 2 30