การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 521732715 วันที่สมัคร : 2019-08-30 08:24:37
โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
616KB
2019-08-30 08:58:03
ส่งเอกสาร 2019-08-30 08:58:03
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:09:12
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10107 ด.ช. กุลพัทธ์ เดชาละมัย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 2
2. 10109 ด.ญ. ฉัตรทิพย์ เพ็งเลีย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 4
3. 10111 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 6
4. 20104 ด.ช. กฤชฐา แดงไสว ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 34
5. 20106 ด.ช. คณุตม์พงศ์ ศรีบ้าน ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 1
6. 20109 ด.ช. วิริทธิ์พล สุขอ่อน ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 4