การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2282723399 วันที่สมัคร : 2019-10-08 13:36:49
โรงเรียนอรรถมิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
339KB
2019-10-08 14:13:27
ส่งเอกสาร 2019-10-08 14:13:27
ตรวจสอบเอกสาร 2019-10-09 00:39:28
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10622 ด.ช. ปุญญพัฒน์ โพธิสาร ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 27
2. 10623 ด.ญ. ณัฐธรันญา สุวรรณวิไลกุล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 635 6 3 28
3. 10769 ด.ช. อธิกิตติ์ บำรุงเอื้อ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 34
4. 20520 ด.ช. โมไนย สตวาริน ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 516 5 1 30
5. 20521 ด.ช. สิรภพ วงศ์สมุทรนที ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 516 5 1 31
6. 20522 ด.ช. พิสิษฐ์ พันธุ์เพ็ง ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 516 5 1 32
7. 30068 นาย กิตธาดา นาคสนธิ์ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 33
8. 30070 นาย คุณสิทธิ์ ทรงสุข ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 35
9. 30073 น.ส. จิดาภา เทพบุตร ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 3