การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 4248123945 วันที่สมัคร : 2019-09-06 14:02:51
โรงเรียนบูรณะศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1,711KB
2019-09-06 15:13:08
ส่งเอกสาร 2019-09-06 15:13:08
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:09:05
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10071 ด.ญ. ทิพกฤตา ประเทศ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 1
2. 10072 ด.ญ. มนพร จรูญธีรวาณิชย์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 2
3. 10073 ด.ช. ศิวกรณ์ เหมรุ่งพิมล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 3
4. 20066 ด.ญ. ปุณณภา ผาสุกจิตธรรม ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 31
5. 20067 ด.ช. พนธกร ยุกติชาติ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 32
6. 20068 ด.ช. ศุภโชติ เจียระคงมั่น ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 33
7. 30053 ด.ช. ชัชพงษ์ อร่ามพิบูลกิจ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 18
8. 30054 ด.ญ. ณิชาภัทร กล้าดี ม.2 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 19
9. 30055 ด.ญ. อชิรญาณ์ พูลเพิ่มสิริกุล ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 20