การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2792423474 วันที่สมัคร : 2019-09-11 16:10:15
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
955KB
2019-09-12 09:07:50
ส่งเอกสาร 2019-09-12 09:07:50
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:31:44
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10726 ด.ช. พูลศักดิ์ อ่อนคง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 26
2. 10727 ด.ช. ภากร ศักดิ์ศรชัย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 27
3. 10728 ด.ญ. ศรินันท์ ศรีนานนท์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 28
4. 20834 ด.ช. กรัณ คล้ำชื่น ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6312 6 3 29
5. 20835 ด.ช. ปัณณวิชญ์ กล่ำแก้ว ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6312 6 3 30
6. 20836 ด.ญ. รวินท์ สุภสีมากุล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6312 6 3 31