การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1733618206 วันที่สมัคร : 2019-09-16 17:23:53
โรงเรียนปัญญาศักดิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
446KB
2019-09-16 17:25:23
ส่งเอกสาร 2019-09-16 17:25:23
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:00:39
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10086 ด.ญ. ณัฐญษ ประสิทธิ์สุวรรณ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 16
2. 10087 ด.ญ. สุนิธิ เฟื่องธนากุล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 17
3. 10088 ด.ญ. เพชรพิสุทธิ์ เพชรดี ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 18
4. 20083 ด.ญ. กชพรรณ นาคอ่อน ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 13
5. 20084 ด.ญ. ศุภิสรา จงพิพัฒนากูล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 14
6. 20085 ด.ญ. อิสรีย์ ลาประวัติ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 15