การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2303001745 วันที่สมัคร : 2019-09-04 13:12:45
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ จังหวัดพิษณุโลก
966KB
2019-09-05 13:10:21
ส่งเอกสาร 2019-09-05 13:10:21
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:31:20
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10551 ด.ช. กรัยกิระ พรณรงค์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 26
2. 10552 ด.ช. ภาวิต สมัครธัญกิจ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 27
3. 10553 ด.ช. สรวิชญ์ แดงเผือก ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 28
4. 20628 ด.ช. ก้องภพ เมืองมัจฉา ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 33
5. 20629 ด.ช. จิรภัทร จันทร์รักษ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 34
6. 20630 ด.ญ. อรณิชา ลองคำ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 35