การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 79867872 วันที่สมัคร : 2019-09-13 07:28:58
โรงเรียนวัดอ่างแก้ว (จีบ ปานขำ) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
860KB
2019-09-13 17:12:27
ส่งเอกสาร 2019-09-13 17:12:27
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:07:08
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10171 ด.ญ. ญาณิสา เปียสุโข ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 31
2. 10172 ด.ช. พงษธร พงษ์สวัสดิ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 32
3. 10173 ด.ช. สรสิช ชัยสนาม ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 33
4. 20182 ด.ช. กิตติกร กิ่งแก้ว ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 424 4 2 7
5. 20183 ด.ช. ธนดล ชูแสงโรจน์ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 424 4 2 8
6. 20184 ด.ช. พีรพงศ์ ชูเสรีสุข ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 424 4 2 9
7. 30158 ด.ญ. กิตติญา บูอ่อน ม.1 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 18
8. 30159 ด.ญ. ธนพร จรัสศรี ม.2 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 19
9. 30160 ด.ญ. พรรณวสา ทองเหี่ยง ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 20