การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1558074208 วันที่สมัคร : 2019-09-03 15:29:36
โรงเรียนดุสิตวิทยา จังหวัดราชบุรี
323KB
2019-09-03 15:35:35
ส่งเอกสาร 2019-09-03 15:35:35
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:05:41
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10581 ด.ช. ธนิสรณ์ มั่นจีน ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 21
2. 10582 ด.ญ. ภัทรภร รัตนพันธ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 22
3. 10583 ด.ญ. ภัทรภา รัตนพันธ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 23
4. 20667 ด.ช. นิธิศ จันรา ป.0 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 2
5. 20668 ด.ญ. ปิณิษตา ศรัทธาสุข ป.0 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 3
6. 20669 ด.ญ. ภคพร ม่วงงาม ป.0 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 4