การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1044719414 วันที่สมัคร : 2019-09-13 08:44:55
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1,403KB
2019-09-13 10:40:20
ส่งเอกสาร 2019-09-13 10:40:20
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-23 16:55:59
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10207 ด.ช. ฐศิษฐ์พัช จินดากิจนุกูล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 32
2. 10208 ด.ช. ธรณ์ เล็กสุขุม ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 33
3. 10209 ด.ญ. สิริณัฏฐ์ ขาวเอี่ยม ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 626 6 2 34
4. 20222 ด.ช. ณฐกร คุ้มมั่น ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 425 4 2 12
5. 20223 ด.ช. ดรณ์ สว่างทรัพย์ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 425 4 2 13
6. 20224 ด.ช. เอกกวิน วิศิษฏ์เกียรติชัย ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 425 4 2 14