การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2639623202 วันที่สมัคร : 2019-09-09 15:31:32
โรงเรียนอนุบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
493KB
2019-09-10 18:49:01
ส่งเอกสาร 2019-09-10 18:49:01
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:37:57
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10402 ด.ช. ฆฤน ขจรเกียรติคุณ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 17
2. 10403 ด.ช. ณธกร ทีปกรสุขเกษม ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 18
3. 10404 ด.ญ. ศรีแพรรุ้ง หลายวัฒนไพศาล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 19
4. 20433 ด.ช. กัณภพ ลิ้มตระกูล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 514 5 1 13
5. 20434 ด.ช. ปราชญา ตันฐิตารักษ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 514 5 1 14
6. 20435 ด.ช. ปัณณวิชญ์ บุญทวี ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 514 5 1 15