การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 136024822 วันที่สมัคร : 2019-09-16 14:45:20
โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี
445KB
2019-09-17 12:50:37
ส่งเอกสาร 2019-09-17 12:50:37
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:04:53
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10584 ด.ญ. สุทธนุชกมล ทองย้อย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 24
2. 10585 ด.ญ. เมฆพิรุณ โหมดพลาย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 25
3. 10586 ด.ญ. แพรวพรรณ พัฒนเจริญ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 26
4. 20670 ด.ญ. ณัฐนิชา ยิ้มแย้ม ป.4 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 5
5. 20671 ด.ญ. ทิดาทิพย์ พรมมา ป.0 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 6
6. 20672 ด.ญ. รัตติกาล ศรีจุมพล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 7
7. 30761 น.ส. กชามาส หมีน้อย ม.1 20 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 26
8. 30762 น.ส. นฤมล ประสาทเขตรกาล ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 27
9. 30763 น.ส. สร้อยฟ้า นุชช่วง ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 28
10. 40687 น.ส. รัตติกาล บัวชุม ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 22
11. 40688 น.ส. วรรณนิสา บุญแสวง ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 23
12. 40689 น.ส. อรกัญญา อิกูชิ ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 24