การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1554234044 วันที่สมัคร : 2019-08-26 11:48:32
โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร จังหวัดสมุทรปราการ
78KB
2019-08-28 12:36:56
ส่งเอกสาร 2019-08-28 12:36:56
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:52:46
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10645 ด.ญ. เกวลิน เกษแก้ว ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 15
2. 10646 ด.ญ. เบญญาภา ปอยเปีย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 16
3. 10647 ด.ช. ไชยวัฒน์ ทิดทัดด้วง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 17
4. 20743 ด.ช. ณัฐชนน คงสุวรรณ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 535 5 3 8
5. 20744 ด.ญ. ธนิษฐา ชัยศีลบุญ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 535 5 3 9
6. 20745 ด.ช. ธีรภัทร์ เกทะโล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 535 5 3 10
7. 30860 ด.ญ. พัชรภรณ์ สนงาม ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 25 - 6314 6 3 20
8. 30861 ด.ญ. พิณรดา ยอดจันทร์ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 25 - 6314 6 3 21
9. 30862 ด.ช. วรรัก ธรรมสุรัติ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 25 - 6314 6 3 22