การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1653448505 วันที่สมัคร : 2019-08-15 12:49:02
โรงเรียนบางกอกทวิวิทย์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1,430KB
2019-08-15 13:16:29
ส่งเอกสาร 2019-08-15 13:16:29
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:01:48
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10065 ด.ช. ธนภัทร เกิดพุฒ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 30
2. 10066 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 31
3. 10067 ด.ช. พัชรวิชช์ สีเหภูมิพิจิตร ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 32
4. 20060 ด.ญ. ณิชารีย์ พัฒนปรีชากุล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 25
5. 20061 ด.ญ. วรนิษษ์ฐา รัตนสีตพงศ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 26
6. 20062 ด.ญ. อัญณัฎฐ์ เต็มสุวรรณพานิช ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 27