การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 4222535581 วันที่สมัคร : 2019-09-11 13:14:26
โรงเรียนซางตาครู้สศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
464KB
2019-09-11 13:17:21
ส่งเอกสาร 2019-09-11 13:17:21
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:04:48
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10043 ด.ช. คริษฐ์ เอี่ยมจิตกุศล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 8
2. 10044 ด.ช. พิทยุตม์ พานหาญ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 9
3. 10045 ด.ช. สรวิชญ์ ขัตติยะสุวงศ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 10
4. 20042 ด.ช. พรหมพิริยะ หาญประเสริฐ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 7
5. 20043 ด.ช. พิสิษฐ์ เหรียญวิทยากุล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 8
6. 20044 ด.ช. สุทานะ ไชยหลาก ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 9
7. 30027 ด.ญ. ณีรนุช สวนมาลา ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 27
8. 30028 ด.ช. เดชสกล มีสมบูรณ์ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 28