การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1320102371 วันที่สมัคร : 2019-08-26 16:20:28
โรงเรียนเทศบาล ๓ (เทศบาลสงเคราะห์) จังหวัดราชบุรี
389KB
2019-08-29 09:07:37
ส่งเอกสาร 2019-08-29 09:07:37
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-23 09:19:57
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10593 ด.ช. จิรัฏฐ์ เพชรช้าง ป.2 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 33
2. 10594 ด.ญ. ธนวรรณ คูณสม ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 34
3. 10595 ด.ญ. พิริยกร วงศ์ละคร ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 35
4. 20679 ด.ญ. ฉัตรแก้ว แซ่ตั้น ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 14
5. 20680 ด.ญ. สุพัตรา อินทร์พรหม ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 15
6. 20681 ด.ญ. เขมจิรา ฆ้องวง ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 16
7. 30776 ด.ช. คุณวัฒน์ ผิวเผือก ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 6312 6 3 6
8. 30777 ด.ช. ชาญชัย กุมภา ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 6312 6 3 7
9. 30778 ด.ช. เอื้ออังกูร วารินธุ์ ม.2 20 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 6312 6 3 8