การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2120338624 วันที่สมัคร : 2019-09-16 18:49:36
โรงเรียนเจริญผลวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
494KB
2019-09-16 19:11:42
ส่งเอกสาร 2019-09-16 19:11:42
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:29:27
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10294 ด.ช. จิรวัฒน์ อภิญญาเมธากุล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 14
2. 10295 ด.ญ. รดา ศัลย์วิเศษ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 15
3. 10296 ด.ญ. เปรมนิติ์ สังเมฆ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 16
4. 20315 ด.ช. ชนะพล พงศ์ประเทศ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 433 4 3 35
5. 20316 ด.ญ. ธนฉัตรกมล ผกามาศ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 434 4 3 1
6. 20317 ด.ช. ธีร์รินทร์ คุรุพันธ์ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 10 - 434 4 3 2