การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3406682417 วันที่สมัคร : 2019-09-04 08:38:11
โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา จังหวัดภูเก็ต
1,511KB
2019-09-13 13:07:12
ส่งเอกสาร 2019-09-13 13:07:12
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:58:41
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10558 ด.ช. สรรค์ชัย ไอศูรย์ธนเศรษฐ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 33
2. 10559 ด.ญ. สรวรรณ ตั้งธีระสุนันท์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 34
3. 10560 ด.ช. สิรวิชญ์ งานประเสริฐกิจ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 35
4. 20638 ด.ช. ชยากร พฤกษ์ประทิ่น ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 526 5 2 8
5. 20639 ด.ช. พงษ์พนิชย์ ละอองเพชร ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 526 5 2 9
6. 30716 ด.ญ. กัญญาวีร์ วงศ์ธนวิรุฬห์ ม.2 20 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 16
7. 30717 ด.ช. วทัญญู ทองราช ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 17
8. 30718 ด.ญ. สารนิช แก้วนพรัตน์ ม.2 20 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 18
9. 40651 น.ส. ชญานิศ ชนะการ ม.5 20 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 526 5 2 21
10. 40652 น.ส. ชลลดา พันธ์สวัสดิ์ ม.5 20 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 526 5 2 22
11. 40653 น.ส. ธีรนาฎ เลี่ยงสรรพภัย ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 526 5 2 23