การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1565471210 วันที่สมัคร : 2019-09-12 15:49:00
โรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล จังหวัดฉะเชิงเทรา
255KB
2019-09-12 16:05:14
ส่งเอกสาร 2019-09-12 16:05:14
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:28:51
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10385 ด.ช. ณัฏฐากร ตั้งกงพานิช ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 35
2. 10386 ด.ช. ธนัชญา เครือจิรายุส์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 1
3. 10387 ด.ญ. พิมพ์วิมล ว่องปฏิเวธ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 2
4. 20413 ด.ช. จิณณะ ปินถานันต์ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 436 4 3 28
5. 20414 ด.ช. นัทธวัฒน์ ศรีอุดมศิลป์ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 436 4 3 29
6. 20415 ด.ช. ภรภัทร ทัพมงคล ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 436 4 3 30