การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2888370296 วันที่สมัคร : 2019-08-23 09:56:54
โรงเรียนพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร
976KB
2019-08-23 11:28:01
ส่งเอกสาร 2019-08-23 11:28:01
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:00:54
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10098 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 28
2. 10099 ด.ช. นรเศรษฐ์ สุขพาสน์เจริญ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 29
3. 10100 ด.ช. อิศรา กำไม้ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 30
4. 20095 ด.ช. ณพงษ์ หัสดิเทียนทอง ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 25
5. 20096 ด.ช. ฟ้าคราม รักมณี ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 26
6. 20097 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 27