การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 698648405 วันที่สมัคร : 2019-09-11 13:46:13
โรงเรียนสุพรรณภูมิ จังหวัดสุพรรณบุรี
528KB
2019-09-12 09:00:30
ส่งเอกสาร 2019-09-12 09:00:30
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:53:17
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10699 ด.ช. ปัณณทัต พูนเพิ่มธนวัฒน์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 34
2. 10700 ด.ช. ปุณณภพ โพธิ์คำ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 35
3. 10701 ด.ญ. วรัชยา ลออเลิศ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 1
4. 20802 ด.ช. กิตติธัช จันทร ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 536 5 3 32
5. 20803 ด.ญ. ณัฐญา บุญมียงค์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 536 5 3 33
6. 20804 ด.ช. พีรวีร์ กิจพิทยาฤทธิ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 536 5 3 34