การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3724051061 วันที่สมัคร : 2019-09-05 09:42:44
โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) จังหวัดฉะเชิงเทรา
967KB
2019-09-05 09:50:17
ส่งเอกสาร 2019-09-05 09:50:17
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:58:19
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10379 ด.ช. คหบดินทร์ เผือกขาว ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 29
2. 10380 ด.ญ. สุพิชญา วุฒิสาตร ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 30
3. 10381 ด.ช. เทพพิทักษ์ ทวีสุข ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 31
4. 20407 ด.ช. ณภัทร พลแสน ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 436 4 3 22
5. 20408 ด.ญ. ธนภรณ์ ภควรรณ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 436 4 3 23
6. 20409 ด.ญ. ธมนวรรณ ทองเลื่อน ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 436 4 3 24