การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1136706788 วันที่สมัคร : 2019-10-08 15:29:18
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง** จังหวัดอ่างทอง
ส่งเอกสาร ยังไม่ส่งเอกเสาร
ตรวจสอบเอกสาร 2019-10-09 00:39:31
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 15003 ภัทราวุธ กุณฑลทอง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 28
2. 15004 กุลณสร กันอุปัทว์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 29
3. 15005 อภิชญา เพียรการ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 30
4. 25001 ณภัทร ชนะชัย ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 27 - 6315 6 3 15
5. 25002 ธีรภัทร นิลเลิศ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 27 - 6315 6 3 16
6. 25003 ภูมิพัฒน์ พุ่มพุด ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 27 - 6315 6 3 17