การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 312724490 วันที่สมัคร : 2019-09-17 17:22:00
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
373KB
2019-09-17 17:24:41
ส่งเอกสาร 2019-09-17 17:24:41
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:01:11
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10495 ด.ช. ณดล พันธุ์ยาง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 5
2. 10496 ด.ช. ธีร์ธเนส แสงพุ่ม ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 6
3. 10497 ด.ญ. สิริรันญา เสือแสงทอง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 7
4. 20547 ด.ช. ภูดิส ยุละพันธุ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 523 5 2 22
5. 20548 ด.ช. ศรัณย์ ไม้ตาล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 523 5 2 23
6. 20549 ด.ช. ศุภกร เธียรจินดากุล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 523 5 2 24
7. 30587 ด.ช. พีรวิชญ์ บูรณะสิงห์ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 27
8. 30588 ด.ญ. ศิรดา จงพิพิธพร ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 28
9. 30589 ด.ช. ศุภณัฐ เย็นทรวง ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 29
10. 40534 นาย ภพธร สาทิตานนท์ ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 523 5 2 9
11. 40535 น.ส. ภัสราภา เย็นทรวง ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 523 5 2 10
12. 40536 นาย รินทร์ธนัน ธัญญ์โชติหิรัญ ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 523 5 2 11