การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 830074225 วันที่สมัคร : 2019-10-16 23:06:07
โรงเรียนบูรณะรำลึก จังหวัดตรัง
ส่งเอกสาร ยังไม่ส่งเอกเสาร
ตรวจสอบเอกสาร 2019-10-18 03:13:11
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10793 ด.ญ. อรณิชชา ราญฎร ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 23
2. 10794 ด.ญ. จิดาภา ฤทธิ์หมุน ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 24
3. 10795 ด.ช. ปารทัต รักเกื้อ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 25
4. 20922 ด.ช. วายุ กล่อมพงษ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 27 - 6315 6 3 12
5. 20923 ด.ช. นนทพันธ์ โอทอง ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 27 - 6315 6 3 13
6. 20924 ด.ช. สุวรรณภูมิ จันทร์คง ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 27 - 6315 6 3 14
7. 31023 ด.ญ. สิริกร นันทประทุม ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 30 - 643 6 4 8
8. 31024 ด.ญ. จินตนันท์ โตทับเที่ยง ม.2 20 ต.ค. 2562 09:00น. 30 - 643 6 4 9
9. 31025 ด.ญ. ธวพร ปัญญสถิต ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 30 - 643 6 4 10
10. 40765 นาย ณัฐวุฒิ สนิทวงค์ ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 535 5 3 30
11. 40766 นาย สิทธา วงศ์ปริยากร ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 535 5 3 31
12. 40767 น.ส. วนัชพร ล้อพิริยะธรรม ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 535 5 3 32