การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2979596056 วันที่สมัคร : 2019-09-13 13:37:11
โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
167KB
2019-09-13 14:24:50
ส่งเอกสาร 2019-09-13 14:24:50
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:37:55
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10363 ด.ญ. จุฑามาศ นามวงษา ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 13
2. 10364 ด.ญ. พิมพ์มาดา เพชรพรรณ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 14
3. 10365 ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ โยธาวงษ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 11 - 6215 6 2 15
4. 20391 ด.ญ. กชพร อริยะวงศ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 436 4 3 6
5. 20392 ด.ช. คณพศ คำสุวรรณ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 436 4 3 7
6. 20393 ด.ช. ธีระ มากทิพย์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 436 4 3 8