การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1811678614 วันที่สมัคร : 2019-09-11 14:19:07
โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
762KB
2019-09-11 14:23:55
ส่งเอกสาร 2019-09-11 14:23:55
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:38:01
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10415 ด.ช. ณัฐพัชร์ ตั้งพงษ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 30
2. 10416 ด.ช. ภูริดนย์ พร้อมสันเทียะ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 31
3. 10417 ด.ญ. รณรณก แสนสุข ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 32
4. 20450 ด.ญ. ปวีนุช บำรุงถิ่น ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 514 5 1 30
5. 20451 ด.ช. พัทธนันท์ เตียรถ์วัฒนานนท์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 514 5 1 31
6. 20452 ด.ญ. อินทิรา ทิพย์รักษ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 514 5 1 32