การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2490581625 วันที่สมัคร : 2019-09-17 16:33:18
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร
459KB
2019-09-17 17:03:59
ส่งเอกสาร 2019-09-17 17:03:59
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:01:59
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10068 ด.ช. ธฤต วงษ์ตั้งมั่น ป.2 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 33
2. 10069 ด.ช. นวพล พันธุ์กำแหง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 34
3. 10070 ด.ช. วรินทร บัญญชาเมตตากุล ป.2 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 35
4. 20063 ด.ญ. ณัฐนรี โอสถานันต์กุล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 28
5. 20064 ด.ญ. ศตพร บุญปาลิต ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 29
6. 20065 ด.ญ. อันนา เจริญชัยพิริยกุล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 30