การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2136530380 วันที่สมัคร : 2019-09-17 16:51:58
โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา จังหวัดราชบุรี
272KB
2019-09-17 16:54:19
ส่งเอกสาร 2019-09-17 16:54:19
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:05:50
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10578 ด.ช. ฌาภูริ พบสุข ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 18
2. 10579 ด.ญ. ธัญณภรณ์ โชคสะสมนิธิภพ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 19
3. 10580 ด.ช. วรเมธี มีบุญมาก ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 20
4. 20664 ด.ญ. ฆริฏฐา เอื้ออรุณชัย ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 526 5 2 34
5. 20665 ด.ช. ปพนพันธ์ สิริรวมทรัพย์ ป.4 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 526 5 2 35
6. 20666 ด.ช. วีรสุ แก้วสัจจา ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 1
7. 30758 ด.ช. กิตติพศ วิจิตรถาวร ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 23
8. 30759 ด.ญ. จิณห์นิภา มณีกอบกุลวงศ์ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 24
9. 30760 ด.ช. ณัฐวัฒน์ เจริญทรง ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 25