การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3337276034 วันที่สมัคร : 2019-09-09 08:49:34
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
443KB
2019-09-12 11:17:29
ส่งเอกสาร 2019-09-12 11:17:29
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:38:23
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10548 ด.ช. กวินทรา มากทองหลาง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 23
2. 10549 ด.ช. จิตพิสุทธิ์ แสงสุวรรณ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 24
3. 10550 ด.ช. ปิยะวัฒน์ อิสระธานันท์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 25
4. 20625 ด.ญ. ณัฐพัชร์ สิทธิสมบัติ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 30
5. 20626 ด.ญ. ธนพร ธรรมยศวัฒน์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 31
6. 20627 ด.ช. ภูเมฆา เค้ามงคลกิจ ป.4 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 32