การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3862856070 วันที่สมัคร : 2019-09-17 16:34:20
โรงเรียนนราธิปพิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
253KB
2019-09-17 16:35:40
ส่งเอกสาร 2019-09-17 16:35:40
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:03:04
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10055 ด.ช. ปัณณธร ศรีคลัง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 20
2. 10056 ด.ญ. อชิรญา สินทอง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 21
3. 10057 ด.ช. เจษฎา ลอรส์สัน ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 22
4. 20054 ด.ช. ชนุดม ฐิติสุวรรณ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 19
5. 20055 ด.ญ. ณัฐนพิน ฟุ้งจรัสศรี ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 20
6. 20056 ด.ช. พัทธนันท์ ภิบาลวงษ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 21