การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 995602582 วันที่สมัคร : 2019-09-17 15:10:34
โรงเรียนศุภลักษณ์ จังหวัดสุพรรณบุรี
368KB
2019-09-17 16:58:41
ส่งเอกสาร 2019-09-17 16:58:41
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-23 16:54:53
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10690 ด.ญ. ดุจภาพพิมพ์ นลวขัย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 25
2. 10691 ด.ญ. พิมพ์นารา ศุกรณ์เสพย์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 26
3. 10692 ด.ญ. อาภาณัฐ รัตนวิจารย์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 27
4. 20793 ด.ญ. ณัฐณิชา จิตพินิจยล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 536 5 3 23
5. 20794 ด.ช. ตฤน ตั้งศรีสกุล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 536 5 3 24
6. 20795 ด.ช. ภีร์กวิน เจริญธรรมรักษา ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 536 5 3 25