การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 826394320 วันที่สมัคร : 2019-08-27 10:57:46
โรงเรียนสุขเจริญผล จังหวัดสมุทรปราการ
158KB
2019-09-25 09:37:32
ส่งเอกสาร 2019-09-25 09:37:32
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:52:59
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10648 ด.ช. กฤตภาส สอนภาษิต ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 18
2. 10649 ด.ญ. ศศิวิรัล จันทร์โสภณา ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 19
3. 10650 ด.ญ. โยษิตา นาคะปักษิณ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 20
4. 20746 ด.ช. บุญเลิศ ลิมวรนุสรณ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 535 5 3 11
5. 20747 ด.ช. สิรวิชญ์ แซ่หวู่ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 535 5 3 12
6. 20748 ด.ช. อัครวัฒน์ ตาดี ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 535 5 3 13