การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1727791110 วันที่สมัคร : 2019-09-03 15:14:13
โรงเรียนชินวร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1,599KB
2019-09-03 15:44:46
ส่งเอกสาร 2019-09-03 15:44:46
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:06:45
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10040 ด.ญ. ณชนก นิลเขต ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 5
2. 10041 ด.ญ. ปารมี นัตชะวะพัน ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 6
3. 10042 ด.ช. วริทธิ์นันท์ เลี้ยงไพศาล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 7
4. 20039 ด.ช. ธนวิชญ์ วงศ์เยาว์ฟ้า ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 4
5. 20040 ด.ช. ยศพัทธ์ รัฐพงษ์กานต์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 5
6. 20041 ด.ญ. สุธีกานต์ เพชรแก้ว ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 6