การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 1959876861 วันที่สมัคร : 2019-09-17 15:14:32
โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
316KB
2019-09-17 15:18:11
ส่งเอกสาร 2019-09-17 15:18:11
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:55:19
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10228 ด.ญ. ญาดา ทวิสุวรรณ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 18
2. 10229 ด.ญ. อนันตยา ใจตรง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 19
3. 10230 ด.ช. เปรมอิศรา แสงทอง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 20
4. 20243 ด.ช. ธีรภัทร สุทนต์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 425 4 2 33
5. 20244 ด.ช. ศุภฤกษ์ ศิวัชธนากุล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 425 4 2 34
6. 20245 ด.ญ. สลิลทิพย์ โคตรเพชร ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 425 4 2 35
7. 30236 ด.ช. นิติภูมิ ทรงเกียรติวุฒิ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 26
8. 30237 ด.ญ. รมย์รวินท์ เอี่ยมทศกุล ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 27
9. 30238 ด.ช. อนุรักษ์ กิจสนธิ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 7 - 627 6 2 28
10. 40208 น.ส. กุลปรียา ชูธนสุนทร ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 424 4 2 33
11. 40209 นาย ณัฐพงษ์ เพลิดเพลิน ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 424 4 2 34
12. 40210 นาย เศรษฐกานต์ เลิศชุณหทรัพย์ ม.4 20 ต.ค. 2562 09:00น. 6 - 424 4 2 35