การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 362351873 วันที่สมัคร : 2019-09-10 10:29:04
โรงเรียนมีนประสาทวิทยา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
405KB
2019-09-10 11:06:35
ส่งเอกสาร 2019-09-10 11:06:35
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:00:06
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10128 ด.ญ. ชนิดาภา บุญเฟรือง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 23
2. 10129 ด.ญ. บัณฑิตา พลนอก ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 24
3. 10130 ด.ญ. เกษมพร จำปาเรือง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 25
4. 20131 ด.ช. สินมั่นคง พีรสกุลกิจ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 26
5. 20132 ด.ช. เกียรตินำชัย สุขสมานพาณิชย์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 27
6. 20133 ด.ญ. เต็มรดา เอี่ยมเจริญชัยกุล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 28
7. 30099 ด.ช. ชาญวิทย์ กำลังงาม ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 29
8. 30100 ด.ช. ณัฐพล ประดิษฐ์แท่น ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 30
9. 30101 ด.ญ. อรวี ทับอาสา ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 31
10. 40090 นาย กฤษติทัช ลิลา ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 20
11. 40091 น.ส. นาเดียร์ ตงสาลี ม.5 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 21
12. 40092 นาย วิชชรัช รุจิวาลยะ ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 22