การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 289449662 วันที่สมัคร : 2019-09-16 16:57:11
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา(มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดนครปฐม
281KB
2019-09-16 17:00:03
ส่งเอกสาร 2019-09-16 17:00:03
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:31:19
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10453 ด.ญ. ชาคริยา สุริโย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 33
2. 10454 ด.ญ. ปารีณา อันอาตม์งาม ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 34
3. 10455 ด.ญ. วรัชยา ลำยอง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 6217 6 2 35
4. 20490 ด.ช. ธาวิน ลาวัณย์วิสุทธิ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 14 - 515 5 1 35
5. 20491 ด.ญ. อริสา สังข์ผาด ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 516 5 1 1
6. 20492 ด.ช. เอกสิษฐ์ ญาโนภาส ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 516 5 1 2