การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2184075256 วันที่สมัคร : 2019-09-10 14:04:11
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก จังหวัดปทุมธานี
282KB
2019-09-25 09:37:18
ส่งเอกสาร 2019-09-25 09:37:18
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:10:59
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10528 ด.ช. ชยานันต์ เผือกลาดพร้าว ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 3
2. 10529 ด.ช. ธัชกร กิมากรณ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 4
3. 10530 ด.ช. นพดล ศรีไกรขจรกุล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 5
4. 20593 ด.ช. กรินทร์ นนท์เดชกูล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 524 5 2 33
5. 20594 ด.ญ. นัทธ์ฤดี รุ่งแสงชัยเจริญ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 524 5 2 34
6. 20595 ด.ช. ปัญญวัฒน์ สุทธิสัตยาภรณ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 524 5 2 35
7. 30677 ด.ช. กิตติคุณ ศรีธวัชพงศ์ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 12
8. 30678 ด.ญ. พัณณ์ชิตา ธนากุลชีวารัตน์ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 13
9. 30679 ด.ญ. มนสิชา มณีรัตนาศักดิ์ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 637 6 3 14
10. 40609 นาย ชนกานต์ บุญไกรภาคย์ ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 14
11. 40610 นาย ดีดา ซิงห์ ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 15
12. 40611 นาย นิพพิชฌม์ วนวนากร ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 16