การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 987887080 วันที่สมัคร : 2019-09-18 10:27:15
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
227KB
2019-09-18 10:33:43
ส่งเอกสาร 2019-09-18 10:33:43
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-25 10:20:27
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10766 ด.ช. ณัฏฐ์ ริมดุสิต ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 31
2. 10767 ด.ช. ศุภสัณห์ รามสูตร ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 32
3. 10768 ด.ช. ปิติภูมิ พิมเสน ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 22 - 639 6 3 33
4. 20894 ด.ช. คณินพัทธิ์ สัจจวิเศษ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 26 - 6314 6 3 19
5. 20895 ด.ญ. พิชชาญาณ์ เพชรศรีทอง ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 26 - 6314 6 3 20
6. 20896 ด.ญ. พิชามญชุ์ สุขชล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 26 - 6314 6 3 21