การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 305806867 วันที่สมัคร : 2019-08-19 16:31:24
โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย จังหวัดชลบุรี
696KB
2019-08-20 11:12:39
ส่งเอกสาร 2019-08-20 11:12:39
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:38:14
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10405 ด.ช. กรกฤษณ์ ดรขากา ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 20
2. 10406 ด.ช. สิทธิพร วงศ์ปรากฎ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 21
3. 10407 ด.ช. แทนคุณ น๊อกชัย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 12 - 6216 6 2 22
4. 20436 ด.ญ. นีรา นทีบูร ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 514 5 1 16
5. 20437 ด.ช. พรชัย จงมีสุข ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 514 5 1 17
6. 20438 ด.ช. ศุภวัตร ศิริจันทร์พร ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 13 - 514 5 1 18