การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2979963951 วันที่สมัคร : 2019-09-12 10:31:28
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
1,452KB
2019-09-12 12:26:58
ส่งเอกสาร 2019-09-12 12:26:58
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:06:04
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10001 ด.ช. นพธนดนย์ ตั้งพูนเลิศ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 1
2. 10002 ด.ช. รัชชศิร์ สิริศรีสัมฤทธิ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 2
3. 10003 ด.ช. อชิระ คำฉัตร ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 3
4. 20001 ด.ญ. กรชนก เปสิโต ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 1
5. 20002 ด.ช. กฤตภาส อุดมกิจโสภณ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 2
6. 20003 ด.ช. ธนเดช รุจานันท์ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 3
7. 30004 ด.ญ. กมลชนก ยาตรา ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 4
8. 30005 ด.ช. กรพัชร เรืองเดชรังษี ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 5
9. 30006 ด.ช. สิรวิชญ์ วิริยะพิษฐาน ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 6
10. 40004 นาย ณภัทร กาญจนลักษณ์ ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 4
11. 40005 น.ส. ณัฐิดา ชัยวัชรสร ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 5
12. 40006 นาย พงศกร อนันตรทิวากร ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 6