การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 3685812704 วันที่สมัคร : 2019-08-26 10:11:43
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี
1,354KB
2019-09-01 18:12:56
ส่งเอกสาร 2019-09-01 18:12:56
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:01:53
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10519 ด.ช. ปรรปณต ยรรยง ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 29
2. 10520 ด.ญ. พริมาภา โปร่งสละ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 30
3. 10521 ด.ช. พัทธดนย์ ไชยรา ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 15 - 632 6 3 31
4. 20580 ด.ญ. ชลพร ปียะธรรมกุล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 524 5 2 20
5. 20581 ด.ญ. ธัญจิรา อภิลักษณ์พาณิชย์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 524 5 2 21
6. 20582 ด.ช. วุฒิภัทร เมธวัฒน์ธรากุล ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 524 5 2 22
7. 30656 ด.ช. จินต์ แซ่โง้ว ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 26
8. 30657 ด.ญ. ธนวัน อังคณานุชาติ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 27
9. 30658 ด.ญ. นภัสร สุวรรณกิจ ม.2 20 ต.ค. 2562 09:00น. 19 - 636 6 3 28
10. 40594 นาย ณัฐวัฒน์ วรรณบุตร ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 524 5 2 34
11. 40595 นาย สุรเดช เรืองศรี ม.4 20 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 524 5 2 35
12. 40596 นาย อันนาส บินมะฮมุด ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 1