การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2717087470 วันที่สมัคร : 2019-09-10 14:06:40
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
332KB
2019-09-10 16:20:03
ส่งเอกสาร 2019-09-10 16:20:03
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:52:23
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10587 ด.ช. จารุพัฒน์ เพิ่มพูนทวีชัย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 27
2. 10588 ด.ญ. ปริยากร บุญญกุล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 28
3. 10589 ด.ช. รณกร ดีบรรเจิด ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 17 - 634 6 3 29
4. 20673 ด.ญ. กชมน ทิพยารัตน์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 8
5. 20674 ด.ช. นันทพัทธ์ กองแดง ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 9
6. 20675 ด.ช. พศิน มาไพศาลทรัพย์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 20 - 533 5 3 10