การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2160312872 วันที่สมัคร : 2019-09-11 16:35:07
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ จังหวัดอุทัยธานี
640KB
2019-09-24 15:24:09
ส่งเอกสาร 2019-09-24 15:24:09
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 15:24:22
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10729 ด.ช. เอกบุรุษณ์ สอาด ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 29
2. 20837 ด.ญ. ทัชชกร วีระยุทธวัฒนะ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6312 6 3 32
3. 20838 ด.ช. วุฒิภัทร พานิชประเสริฐ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6312 6 3 33
4. 20839 ด.ช. อัลแบร์ วราวุธ เซโอล่า ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6312 6 3 34