การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2873935746 วันที่สมัคร : 2019-09-13 15:28:58
โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
403KB
2019-09-13 15:41:20
ส่งเอกสาร 2019-09-13 15:41:20
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:31:29
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10733 ด.ช. กิตติภูมิ ไพบูลย์วุฒิโชค ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 33
2. 10734 ด.ญ. จิณณพัต ธานีตระกูล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 34
3. 10735 ด.ช. นพนันท์ ก้อนจันทร์เทศ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 35
4. 20843 ด.ญ. กัญจน์ณัฏฐ์ วิเชียรวรรณ ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 25 - 6313 6 3 3
5. 20844 ด.ช. กิตติภัค สอนซิว ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 25 - 6313 6 3 4
6. 20845 ด.ญ. มนัสนันท์ คงยุทธ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 25 - 6313 6 3 5