การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 4245762927 วันที่สมัคร : 2019-09-09 09:41:33
โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
950KB
2019-09-25 09:37:30
ส่งเอกสาร 2019-09-25 09:37:30
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 14:00:21
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10541 ด.ญ. ภีม หยู่เย็น ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 16
2. 10542 ด.ญ. มายาวี ศรีกิจวิไลกุล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 17
3. 10543 ด.ญ. สิภาลักษณ์ เมธา ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 16 - 633 6 3 18
4. 20612 ด.ช. ณัชภัทร จันทร์ฉายเเจ้งสิริ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 17
5. 20613 ด.ช. พงศภัค ปัทมะทิน ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 18
6. 20614 ด.ช. ศุภธนิศร์ ประเสริฐเศรษฐ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 18 - 525 5 2 19