การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2940583451 วันที่สมัคร : 2019-09-10 12:10:06
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
232KB
2019-09-13 06:22:38
ส่งเอกสาร 2019-09-13 06:22:38
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:22:00
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10279 ด.ช. ปัณณวิชญ์ แสงศิริวุฒิ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 34
2. 10280 ด.ญ. พลอยพิชา พิริยพูล ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 628 6 2 35
3. 10281 ด.ช. เตชินท์ พงศ์ศิริศาสตร์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 1
4. 20300 ด.ช. ณัฎฐชัย เกียรติวีรภัทร ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 433 4 3 20
5. 20301 ด.ช. ธนณัฏฐ์ สุวรรณรักษ์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 433 4 3 21
6. 20302 ด.ช. ยศวร ชัยเดชาภินันท์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 433 4 3 22
7. 30283 ด.ช. ชยุต เอื้อนพคุณ ม.2 20 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 3
8. 30284 ด.ช. ธิติวุฒิ ธาราธรรมาธิกรณ์ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 4
9. 30285 ด.ช. ไชยภัทร ตั้งโชติโรจน์ ม.2 20 ต.ค. 2562 09:00น. 9 - 629 6 2 5
10. 40253 นาย ติณณ์ กาญจนานุวัฒน์ ม.5 20 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 426 4 2 8
11. 40254 น.ส. ปกิตตา วณิชวิกรม ม.5 20 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 426 4 2 9
12. 40255 น.ส. ศศิยากรณ์ สุวรรณรัตน์ ม.5 20 ต.ค. 2562 09:00น. 8 - 426 4 2 10