การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 2043055762 วันที่สมัคร : 2019-09-12 09:52:24
โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
538KB
2019-09-13 10:27:15
ส่งเอกสาร 2019-09-13 10:27:15
ตรวจสอบเอกสาร 2019-09-24 13:31:54
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10705 ด.ญ. กนกพร พูนดี ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 5
2. 10706 ด.ช. จิรายุ ลือกิจ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 6
3. 10707 ด.ญ. ชวัลลักษณ์ เรียงชนะวัชน์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 638 6 3 7
4. 20808 ด.ญ. กษมา ครื้นน้ำใจ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6312 6 3 3
5. 20809 ด.ช. ณัชพงศ์ ฉ่ำมณี ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6312 6 3 4
6. 20810 ด.ช. ธนณัฏฐ์ อมรเศรษฐชัย ป.5 19 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6312 6 3 5