การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ใบสมัครสมบูรณ์
กรุณาพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

รหัสใบสมัคร : 92190730 วันที่สมัคร : 2019-10-16 00:05:25
โรงเรียนสาธิต(พิบูลบำเพ็ญ)มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี
ส่งเอกสาร ยังไม่ส่งเอกเสาร
ตรวจสอบเอกสาร 2019-10-18 03:13:23
   
ข้อมูลผู้เข้าสอบ
ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล ระดับชั้น วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10787 ด.ช. ภคภาส สิงหพันธ์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 17
2. 10788 ด.ญ. พลอยไพลิน เรียบร้อย ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 18
3. 10789 ด.ช. กันตณัฐ โรจน์สัตตรัตน์ ป.3 19 ต.ค. 2562 09:00น. 23 - 642 6 3 19
4. 20916 ด.ญ. นภัสสรณ๋ เหลืองกมลจินดา ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 27 - 6315 6 3 6
5. 20917 ด.ญ. สาธิดา ประสานตรี ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 27 - 6315 6 3 7
6. 20918 ด.ช. ณกร ชเกษมรัตน์ ป.6 19 ต.ค. 2562 09:00น. 27 - 6315 6 3 8
7. 30825 ด.ญ. กัญญ์ณัฎฏ์ วุฒิสมบูรณ์ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6313 6 3 20
8. 30827 ด.ช. ปุญชรัสมี เอี่ยมประภัศร์ ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6313 6 3 22
9. 30829 ด.ช. ณชพล ศุภจิตกุลชัย ม.3 20 ต.ค. 2562 09:00น. 24 - 6313 6 3 24
10. 40729 นาย ภูวนัช เพิ่มพูล ม.5 20 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 534 5 3 29
11. 40730 นาย อัษฎาวิช สิทธิชัยเกษม ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 534 5 3 30
12. 40731 นาย ธราเทพ รอดโฉมงาม ม.6 20 ต.ค. 2562 09:00น. 21 - 534 5 3 31